Đề thi PL - Kiểm định xây dựng | Trắc nghiệm sát hạch chứng chỉ xây dựng

Câu 1:Kiểm định xây dựng là hoạt động kiểm tra, đánh giá nội dung gì?
 • a.
  Chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng;
 • b.
  Giá trị của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng;
 • c.
  Thời hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật khác của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng;
 • d.
  Cả 3 đáp án trên.
Câu 2:Kiểm định chất lượng công trình trong quá trình thi công xây dựng trong trường hợp nào?
 • a.
  Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư;
 • b.
  Theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn của chủ đầu tư hoặc chỉ dẫn kỹ thuật;
 • c.
  Theo yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng;
 • d.
  Cả 3 đáp án trên.
Câu 3:Kiểm định chất lượng công trình trong quá trình thi công xây dựng có mấy trường hợp?
 • a.
  Yêu cầu của hồ sơ mời thầu
 • b.
  Yêu cầu của cán bộ tư vấn giám sát thi công xây dựng
 • c.
  Yêu cầu của giám sát cộng đồng
 • d.
  Yêu cầu của nhà thầu khác
Câu 4:Kiểm định chất lượng công trình phục vụ công tác bảo trì trong trường hợp nào?
 • a.
  Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.
 • b.
  Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư;
 • c.
  Khi công trình, hạng mục công trình, bộ phận công trình xây dựng đến thời hạn bảo trì
 • d.
  Cả 3 đáp án trên.
Câu 5:Kiểm định chất lượng công trình phục vụ công tác bảo trì có mấy trường hợp?
 • a.
  Yêu cầu của chính quyền địa phương
 • b.
  Theo yeu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra
 • c.
  Theo thỏa thuận dân sự giữa bên thuê công trình và chủ công trình
 • d.
  Theo yêu cầu của nhà thầu thi công bảo trì
Câu 6:Những chức danh, cá nhân hành nghề độc lập phải có chứng chỉ hành nghề kiểm định theo quy định nào?
 • a.
  Pháp luật về xây dựng
 • b.
  Pháp luật về đầu tư công trình
 • c.
  Pháp luật về chất lượng sản phẩm hỏng hóc
 • d.
  Cả 3 đáp án trên.
Câu 7:Tổ chức khi thực hiện kiểm định công trình thì không được tham gia hoạt động xây dựng công việc nào của công trình đó?
 • a.
  Giám sát thi công xây dựng
 • b.
  Thiết kế xây dựng
 • c.
  Thi công xây dựng
 • d.
  Cả 3 đáp án trên.
Câu 8:Trường hợp nào được chỉ định thầu kiểm định chất lượng theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP?
 • a.
  Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng;
 • b.
  Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư;
 • c.
  Trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng; theo yêu cầu của cơ quan chủ trì tổ chức giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng;
 • d.
  Cả 3 đáp án trên.
Câu 9:Kiểm định chất lượng công trình thực hiện ở giai đoạn nào?
 • a.
  Trong quá trình thi công xây dựng;
 • b.
  Trong quá trình bảo trì công trình xây dựng;
 • c.
  Khi công trình hết thời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp;
 • d.
  Cả 03 đáp án trên.
Câu 10:Hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng gồm những hoạt động nào?
 • a.
  Giám sát thi công xây dựng;
 • b.
  Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
 • c.
  Kiểm định xây dựng;
 • d.
  Cả 03 đáp án trên.
Câu 11:Chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng được phân thành mấy hạng?
 • a.
  1
 • b.
  2
 • c.
  3
 • d.
  4
Câu 12:Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng Hạng I ?
 • a.
  Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I;
 • b.
  Đã có chứng chỉ hành nghề thi công xây dựng hạng I;
 • c.
  Đã có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng I;
 • d.
  Đã có chứng chỉ hành nghề thẩm tra thiết kế xây dựng hạng I;
Câu 13:Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng Hạng II ?
 • a.
  Đã có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng II;
 • b.
  Đã có chứng chỉ hành nghề thi công xây dựng hạng II;
 • c.
  Đã có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng II;
 • d.
  Đã có chứng chỉ hành nghề thẩm tra thiết kế xây dựng hạng II;
Câu 14:Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng Hạng III ?
 • a.
  Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III;
 • b.
  Đã có chứng chỉ hành nghề thi công xây dựng hạng III;
 • c.
  Đã có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng III;
 • d.
  Đã có chứng chỉ hành nghề thẩm tra thiết kế xây dựng hạng III;
Câu 15:Phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề kiểm định hạng I ?
 • a.
  Được làm chủ trì kiểm định công trình cấp đặc biệt trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • b.
  Được làm chủ trì kiểm định công trình cấp I trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • c.
  Được làm chủ trì kiểm định công trình cấp II trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • d.
  Cả 3 đáp án trên.
Câu 16:Phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề kiểm định hạng II ?
 • a.
  Được làm chủ trì kiểm định công trình cấp đặc biệt trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • b.
  Được làm chủ trì kiểm định công trình cấp I trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • c.
  Được làm chủ trì kiểm định công trình cấp II trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • d.
  Đáp án b và c.
Câu 17:Phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề kiểm định hạng III?
 • a.
  Được làm chủ trì kiểm định công trình cấp I trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • b.
  Được làm chủ trì kiểm định công trình cấp II trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • c.
  Được làm chủ trì kiểm định công trình cấp III, cấp IV cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • d.
  Cả 3 đáp án trên.
Câu 18:Chứng chỉ năng lực của tổ chức kiểm định được phân thành mấy hạng?
 • a.
  1
 • b.
  2
 • c.
  3
 • d.
  4
Câu 19:Phạm vi hoạt động của chứng chỉ năng lực của tổ chức kiểm định hạng I ?
 • a.
  Được kiểm định công trình cấp đặc biệt trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • b.
  Được kiểm định công trình cấp I trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • c.
  Được kiểm định công trình cấp II trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • d.
  Cả 3 đáp án trên.
Câu 20:Phạm vi hoạt động của chứng chỉ năng lực của tổ chức kiểm định hạng II ?
 • a.
  Được kiểm định công trình cấp đặc biệt trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • b.
  Được kiểm định công trình cấp I trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • c.
  Được kiểm định công trình cấp II trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • d.
  Đáp án b và c.
Câu 21:Phạm vi hoạt động của chứng chỉ năng lực của tổ chức kiểm định hạng III ?
 • a.
  Được kiểm định công trình cấp I trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • b.
  Được kiểm định công trình cấp II trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • c.
  Được kiểm định công trình cấp III, cấp IV cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;
 • d.
  Cả 3 đáp án trên.
Câu 22:Cơ quan chuyên môn nào cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng?
 • a.
  Bộ Xây dựng;
 • b.
  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
 • c.
  Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành;
 • d.
  Cả 03 đáp án trên.
Câu 23:Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng mấy?
 • a.
  Hạng I
 • b.
  Hạng II, III
 • c.
  Hạng IV
 • d.
  Cả 3 đáp án trên
Câu 24:Chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng có hiệu lực tối đa bao nhiêu năm?
 • a.
  02 năm
 • b.
  03 năm
 • c.
  04 năm
 • d.
  05 năm
Câu 25:Chứng chỉ năng lực của tổ chức kiểm định xây dựng có hiệu lực tối đa bao nhiêu năm?
 • a.
  02 năm
 • b.
  03 năm
 • c.
  04 năm
 • d.
  05 năm
Xem thêm:
>>> Đăng ký thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng theo TT17/2016
>>> Tổ chức thí điểm sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng
>>> Tư vấn cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Tin tức mới