CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH MỚI NHẤT

Viện đào tạo Nuce liên tục khai giảng các lớp học kế toán trưởng, kế toán viên. Lệ phí ưu đãi

Nhằm đáp ứng điều kiện bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng cho các đơn vị, Viện đào tạo Nuce liên kết với Học viện Tài chính – Bộ Tài chính liên tục khai giảng khóa học Bồi dưỡng Kế toán trưởng 
Theo quyết định số: 98/2007/QĐ-BTC ngày 3/12/2007 của Bộ Tài chính về kế toán trưởng
Theo Thông tư 199/2011/TT- BTC về việc hướng dẫn thực hiện, việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng kế toán trưởng”
Mẫu chứng chỉ kế toán trưởng

Tin tức mới