Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình

+ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

 Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng phù hợp với loại hình khảo sát được quy định tại Điều 73 của Luật Xây dựng năm 2014 như sau:

Điều 46. Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng


1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng gồm:


a) Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình


b) Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình


Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất thủy văn công trình.

a) Hạng I: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng chuyên ngành ít nhất 1 (một) dự án nhóm A hoặc 5 (năm) dự án nhóm B hoặc ít nhất 2 (hai) công trình cấp I hoặc 3 (ba) công trình cấp II cùng loại;

b) Hạng II: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng chuyên ngành ít nhất 2 (hai) dự án nhóm B hoặc 5 (năm) dự án nhóm C hoặc ít nhất 2 (hai) công trình cấp II hoặc 3 (ba) công trình cấp III cùng loại;


c) Hạng III: Đã tham gia khảo sát xây dựng chuyên ngành ít nhất 3 (ba) dự án nhóm C hoặc ít nhất 2 (hai) công trình cấp III hoặc 3 (ba) công trình cấp IV cùng loại.


3. Phạm vi hoạt động khảo sát xây dựng:


a) Hạng I: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng tất cả các nhóm dự án, các cấp công trình cùng lĩnh vực và cùng loại công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;


b) Hạng II: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm B, công trình cấp II trở xuống cùng lĩnh vực và cùng loại công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề;


c) Hạng III: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm C, công trình cấp III trở xuống cùng lĩnh vực và cùng loại công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.
chung chi hanh nghe xay dung

Tin tức mới