Mẫu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo NĐ 59/2015

Theo NĐ 59/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình là quy định mới về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Mẫu chứng chỉ hành nghề mới nhất của thông tư số 17/2016/TT-BXD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ:
1. Chỉ được nhvà thực hiện các công việc hoạt động xây dựng tronphạm vi cho phép của chứng chỉ này.
2. Tuân thủ các quy định của pháp luật v xâydựng và các pháluật khác có liên quan.
3. Cấm cho người khác thuê, mượn hoặc sử dụng chứng chỉ này để hành nghề.
4. Cấm tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ này.
5Xuất trình khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

(trang 4)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Số: ……………………….
(Ban hành theo Quyết định số: …… ngày ….)


(Trang 1)

THÔNG TIN CÁ NHÂN
ảnh 4x6 của người được cấp chứng chỉ


…………..
Chữ ký của người được cấp chứng chỉ
Họ và Tên: …………………………………
Ngày tháng năm sinh: ………………………
Số CMTND (hoặc hộ chiếu) ………………
cấp ngày …………. tại ……………………
Quốc tịch: …………………………………
Cơ sở đào tạo: ……………………………
Hệ đào tạo: ………………………………
Trình độ chuyên môn: …………………….
(trang 2)
Nội dung được phép hành nghề hoạt động xây dựng
STT
Lĩnh vực hành nghề
Hạng
Thời hạnTừ ………. đến ………


Tỉnh Thành phố, ngày …….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN CẤP CHỨNG CHỈ(Ký, họ và tên, đóng dấu)

(trang 3)

Tin tức mới