Đề thi Pháp luật - Bộ đề Thi trắc nghiệm khảo sát xây dựng

Câu 1:Trong hoạt động xây dựng có các loại hình khảo sát xây dựng nào?
 • a.
  Khảo sát địa hình
 • b.
  Khảo sát địa chất công trình
 • c.
  Khảo sát địa chất thủy văn
 • d.
  Bao gồm cả 3 loại hình nêu tại đáp án a, b và c
Câu 2:Nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải phù hợp với các nội dung nào sau đây?
 • a.
  Loại và nhóm dự án đầu tư xây dựng
 • b.
  Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình
 • c.
  Chủ trương đầu tư xây dựng
 • d.
  Loại, cấp công trình xây dựng, loại hình khảo sát và bước thiết kế
Câu 3:Chủ đầu tư không có nghĩa vụ gì trong quá trình khảo sát xây dựng?
 • a.
  Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng trong trường hợp không tự thực hiện khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng
 • b.
  Cung cấp cho nhà thầu khảo sát xây dựng thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác khảo sát
 • c.
  Bồi thường thiệt hại khi cung cấp thông tin, tài liệu không phù hợp, vi phạm hợp đồng khảo sát xây dựng
 • d.
  Điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát xây dựng theo yêu cầu của nhà thầu thiết kế
Câu 4:Thiết kế xây dựng công trình phải đáp ứng các yêu cầu gì?
 • a.
  Đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế; phù hợp với nội dung dự án đầu tư xây dựng được duyệt, quy hoạch xây dựng, cảnh quan kiến trúc, điều kiện tự nhiên, văn hoá - xã hội tại khu vực xây dựng
 • b.
  Tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng, đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng, công nghệ áp dụng (nếu có); bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường
 • c.
  Có giải pháp thiết kế phù hợp và chi phí xây dựng hợp lý; bảo đảm đồng bộ trong từng công trình và với các công trình liên quan
 • d.
  Cả 3 yêu cầu nêu tại đáp án a, b và c
Câu 5:Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở gồm những nội dung chủ yếu gì?
 • a.
  Phương án kiến trúc, phương án công nghệ (nếu có)
 • b.
  Phương án kết cấu, loại vật liệu chủ yếu
 • c.
  Dự toán xây dựng
 • d.
  Bao gồm cả 3 nội dung nêu tại đáp án a, b và c
Câu 6:Cơ quan nào chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước?
 • a.
  Cơ quan chuyên môn về xây dựng
 • b.
  Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư
 • c.
  Cơ quan quản lý kỹ thuật của chủ đầu tư
 • d.
  Cả a, b và c đều không đúng
Câu 7:Cơ quan nào chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình của dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách?
 • a.
  Cơ quan chuyên môn về xây dựng
 • b.
  Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư
 • c.
  Cơ quan quản lý kỹ thuật của chủ đầu tư
 • d.
  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành do cấp có thẩm quyền quyết định thành lập
Câu 8:Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, ai là người phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế 2 bước?
 • a.
  Người có thẩm quyền quyết định đầu tư
 • b.
  Chủ đầu tư
 • c.
  Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban QLDA khu vực
 • d.
  Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư
Câu 9:Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, ai là người phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng, trong trường hợp thiết kế 2 bước
 • a.
  Người quyết định đầu tư
 • b.
  Chủ đầu tư
 • c.
  Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban QLDA khu vực
 • d.
  Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư
Câu 10:Trường hợp dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng thì ai là người phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình?
 • a.
  Người quyết định đầu tư.
 • b.
  Chủ đầu tư.
 • c.
  Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban QLDA khu vực
 • d.
  Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư
Câu 11:Tổ chức nào không được thực hiện thẩm tra thiết kế, dự toán công trình X?
 • a.
  Tổ chức đã thiết kế xây dựng công trình X
 • b.
  Cơ quan chuyên môn về xây dựng
 • c.
  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc chủ đầu tư
 • d.
  Tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình X
Câu 12:Thiết kế xây dựng công trình không được thay đổi khi nào?
 • a.
  Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu thay đổi thiết kế cơ sở
 • b.
  Trong quá trình thi công xây dựng, phát hiện yếu tố bất hợp lý nếu không thay đổi sẽ ảnh hưởng tới chất lượng công trình xây dựng
 • c.
  Khi điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án do chỉ số giá xây dựng tăng so với chỉ số giá xây dựng lập dự phòng cho yếu tố trượt giá
 • d.
  Khi thiết kế bước trước đã được phê duyệt có thay đổi
Câu 13:Đối với trường hợp thiết kế 1 bước thì thiết kế bản vẽ thi công được lập trên cơ sở nào?
 • a.
  Nhiệm vụ thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt
 • b.
  Nhiệm vụ thiết kế được người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt
 • c.
  Phương án thiết kế do nhà thầu tư vấn thiết kế đề xuất
 • d.
  Cả 3 đáp án a, b và c đều không đúng
Câu 14:Theo phân cấp công trình, kho chứa vật liệu nổ thuộc cấp đặc biệt, theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Công thương thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình này, vậy những công trình còn lại của dự án thì cơ quan nào thẩm định?
 • a.
  Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Công thương
 • b.
  Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng
 • c.
  Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư
 • d.
  Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành nơi xây dựng các công trình
Câu 15:Trường hợp nào khi điều chỉnh thiết kế phải trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định lại?
 • a.
  Thay đổi tải trọng thiết kế
 • b.
  Thay đổi vật liệu sử dụng cho công trình
 • c.
  Thay đổi biện pháp tổ chức thi công
 • d.
  Bao gồm cả 3 trường hợp a, b và c
Câu 16:Chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt cùng với phê duyệt thiết kế, dự toán hay phê duyệt riêng?
 • a.
  Phê duyệt riêng với phê duyệt thiết kế
 • b.
  Phê duyệt cùng với khi phê duyệt thiết kế
 • c.
  Do người có thẩm quyền phê duyệt quyết định
 • d.
  Chỉ dẫn kỹ thuật không phải phê duyệt
Câu 17:Theo quy định của pháp luật về xây dựng, công trình đường ống dẫn khí thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách có quy mô cấp nào thì phải trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở không?
 • a.
  Cấp I
 • b.
  Cấp II
 • c.
  Cấp III
 • d.
  Cấp IV
Câu 18:Trước khi trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế, chủ đầu tư có cần phải thuê tư vấn thẩm tra hay không?
 • a.
 • b.
  Không
 • c.
  Do chủ đầu tư quyết định
 • d.
  Có, nhưng theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng
Câu 19:Nhà ở riêng lẻ quy mô cấp mấy, chủ đầu tư phải trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế?
 • a.
  Cấp II
 • b.
  Cấp III
 • c.
  Cấp IV
 • d.
  Không phải trình thẩm định
Câu 20:Nhà ở riêng lẻ có quy mô thế nào thì chủ đầu tư được tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn công trình và công trình lân cận?
 • a.
  Dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12 m tình từ cốt 0.00
 • b.
  Dưới 250 m2 sàn xây dựng
 • c.
  Đáp án a và b
 • d.
  Hoặc đáp án a hoặc đáp án b
Câu 21:Thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định. Trong trường hợp, khi thi công xây dựng phát sinh điều chỉnh khối lượng nhưng không ảnh hưởng tới an toàn công trình thì phải trình cơ quan nào thẩm định lại trước khi phê duyệt điều chỉnh?
 • a.
  Người quyết định đầu tư
 • b.
  Chủ đầu tư
 • c.
  Cơ quan chuyên môn về xây dựng
 • d.
  Ban quản lý dự án
Câu 22:Cá nhân có trình độ cao đẳng, trung cấp được chủ trì thiết kế công trình cấp mấy?
 • a.
  Cấp II
 • b.
  Cấp III
 • c.
  Cấp IV
 • d.
  Không được chủ trì thiết kế xây dựng
Câu 23:Chủ đầu tư không có quyền nào dưới đây?
 • a.
  Tự thực hiện khảo sát xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực
 • b.
  Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát do tư vấn thiết kế hoặc do nhà thầu khảo sát lập và giao nhiệm vụ khảo sát cho nhà thầu khảo sát xây dựng
 • c.
  Điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát xây dựng theo yêu cầu hợp lý của tư vấn thiết kế xây dựng
 • d.
  Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng khảo sát xây dựng khi muốn thay đổi nhà thầu khảo sát xây dựng khác
Câu 24:Chủ đầu tư không có trách nhiệm nào dưới đây?
 • a.
  Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng trong trường hợp không tự thực hiện khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng
 • b.
  Cung cấp cho nhà thầu khảo sát xây dựng thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác khảo sát
 • c.
  Tổ chức giám sát công tác khảo sát xây dựng; nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát theo quy định của pháp luật
 • d.
  Trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định phương án kỹ thuật và dự toán cho công tác khảo sát xây dựng
Câu 25:Nhà thầu khảo sát xây dựng có quyền nào dưới đây?
 • a.
  Yêu cầu chủ đầu tư và các bên có liên quan cung cấp số liệu, thông tin liên quan theo quy định của hợp đồng để thực hiện khảo sát xây dựng
 • b.
  Từ chối thực hiện yêu cầu ngoài hợp đồng khảo sát xây dựng
 • c.
  Thuê nhà thầu phụ thực hiện khảo sát xây dựng theo quy định của hợp đồng khảo sát xây dựng
 • d.
  Cả 3 phương án trên đều đúng
Câu 26:Nhà thầu khảo sát có nghĩa vụ gì?
 • a.
  Thực hiện đúng yêu cầu khảo sát xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và hợp đồng khảo sát xây dựng;
 • b.
  Không phải đề xuất, bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng khi phát hiện yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giải pháp thiết kế;
 • c.
  Không chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng khảo sát của nhà thầu phụ (nếu có) và kết quả khảo sát của nhà thầu phụ.
 • d.
  Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 27:Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng các yêu cầu nào?
 • a.
  Tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật
 • b.
  Quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng
 • c.
  Bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng
 • d.
  Đáp ứng tất cả các yêu cầu nêu tại đáp án a, b và c
Câu 28:Trường hợp nào khi xây dựng nhà ở riêng lẻ hộ gia đình không được tự tổ chức thiết kế xây dựng?
 • a.
  Nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2
 • b.
  Nhà ở có chiều cao dưới 3 tầng
 • c.
  Nhà ở dưới 3 tầng nhưng có chiều cao trên 12 mét
 • d.
  Cả 3 đáp án a, b và c
Câu 29:Người nào có thẩm quyền quyết định việc thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng?
 • a.
  Cơ quan quản lý quy hoạch kiến trúc của địa phương
 • b.
  Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp
 • c.
  Người có thẩm quyền quyết định đầu tư
 • d.
  Chủ đầu tư
Câu 30:Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện nhóm A sử dụng vốn ngân sách nhà nước, có công trình cấp cao nhất là cấp II do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư thì phải trình cơ quan nào thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng?
 • a.
  Cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Xây dựng
 • b.
  Sở Xây dựng
 • c.
  Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư
 • d.
  Cả 3 đáp án a, b và c đều sai
Câu 31:Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước, có công trình cấp cao nhất là cấp I do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư thì phải trình cơ quan nào thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng?
 • a.
  Cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Xây dựng
 • b.
  Sở Xây dựng
 • c.
  Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư
 • d.
  Cả 3 đáp án a, b và c đều sai
Câu 32:Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện nhóm A sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, có công trình cấp cao nhất là cấp II do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư thì phải trình cơ quan nào thẩm định thiết kế cơ sở?
 • a.
  Cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Xây dựng
 • b.
  Sở Xây dựng
 • c.
  Sở Kế hoạch và đầu tư
 • d.
  Cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư
Câu 33:Chủ đầu tư có quyền gì trong công tác thiết kế xây dựng?
 • a.
  Không được tự thực hiện thiết kế xây dựng mặc dù có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định
 • b.
  Không được yêu cầu nhà thầuthiết kế xây dựng sửa đổi, bổ sung thiết kế hoặc lựa chọn nhà thầu thiết kế khác thực hiện sửa đổi, bổ sung, thay đổi thiết kế trong trường hợp nhà thầu thiết kế ban đầu từ chối thực hiện công việc này
 • c.
  Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng thiết kế xây dựng theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan
 • d.
  Không được giám sát thực hiện hợp đồng thiết kế đã ký kết với nhà thầu
Câu 34:Chủ đầu tư không phải có trách nhiệm gì trong công tác thiết kế xây dựng?
 • a.
  Lựa chọn nhà thầu thiết kế xây dựng;
 • b.
  Xác định nhiệm vụ thiết kế xây dựng;
 • c.
  Cung cấp thông tin, tài liệu cho nhà thầu thiết kế xây dựng;
 • d.
  Bồi thường thiệt hại khi nhà thầu thiết kế áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn không đúng quy định
Xem thêm:
>>> Đăng ký thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng theo TT17/2016
>>> Tổ chức thí điểm sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng
>>> Tư vấn cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Tin tức mới