Chứng Chỉ Xây Dựng Doanh Nghiệp Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3

Chứng chỉ xây dựng doanh nghiệp là bản đánh giá năng lực của doanh nghiệp hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực GSXD (Giám sát), TKXD (Thiết kế xây dựng), KSXD (Khảo sát, khảo sát địa chất, địa hình), QHXD (Quy hoạch xây dựng)...... Chứng chỉ xây dựng doanh nghiệp có cần thiết hay không? 

I. CHỨNG CHỈ XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP
Cũng giống như chứng chỉ xây dựng cá nhân thì theo NĐ 100/2018 NĐ-CP việc tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng cũng phải có chứng chỉ hành nghề cho công ty "CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC"


Tin tức mới