Chứng Chỉ Hành Nghề Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Hạng 1

DỊCH VỤ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠNG 1 CHO CÁ NHÂN THAM GIA HĐXD TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN QUỐC THEO NĐ 59/2015 VÀ NĐ 42/2017 SỬA ĐỔI BỔ SUNG CỦA NĐ 59/2015 NĐ-CP
- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ điều 49 nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng
I. Điều kiện chung cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 1.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài.
- Có trình độ chuyên môn đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.
- Có trình độ Đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng từ 7 (bảy ).
- Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.