Gói thầu nào phải lập phương án kỹ thuật khảo sát riêng?

Câu hỏi của bạn Phạm Thị Lan tại hòm thư anhtuannd2412@gmail.com hỏi :
Tôi có một số vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ, cụ thể như sau:

Theo khoản 1, Điều 13 về phương án kỹ thuật khảo sát quy định: “nhà thầu khảo sát lập phương án kỹ thuật khảo sát phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng và các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng và trình chủ đầu tư phê duyệt” và khoản 3 Điều 13 quy định: “chủ đầu tư kiểm tra và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng”.

Vậy với gói thầu khảo sát đã có hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất thì có phải lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát không vì trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất đã có đầy đủ các nội dung của phương án kỹ thuật khảo sát và nhà thầu đã trúng thầu trên cơ sở nội dung hồ sơ đã dự thầu và hồ sơ đã đề xuất?
Hoi dap nha thau xay dung
Hỏi Gói thầu nào phải lập phương án kỹ thuật khảo sát riêng?
Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trả lời như sau:

Đối với trường hợp trong hồ sơ dự thầu và hồ sơ đề xuất đã có phương án kỹ thuật khảo sát đã có đầy đủ các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì Chủ đầu tư và các tổ chức không cần phải lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát riêng.

Tin tức mới