Tài liệu bài giảng khóa học đấu thầu Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác

Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác

I. Chỉ định thầu (Điều 40 NĐ)
1. Các trưường hợp đưược chỉ định thầu và điều kiện áp dụng:
A.Theo hạn mức:
   - TV ≤ 3 tỷ; MSHH ≤ 2 tỷ; XL ≤ 5 tỷ
   - Mua sắm tài sản để duy trì hoạt động thường xuyên ≤ 100 triệu
B. Ngoài các trường hợp được chỉ định thầu quy định tại  điều 20 Luật đT, điều 101 Luật XD, gói thầu bí mật QG, cấp bách vì lợi ích QG và các trường hợp đặc biệt được chỉ định bao gồm:
a) Mang tính chất bí mật QG: để đảm bảo yêu cầu về bảo mật
b) Cần thực hiện ngay để tránh gây nguy hại đến cộng đồng, công trình liền kề
    + Mua thuốc, hoá chất…triển khai phòng chống dịch...
  + xử lý sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
    + Di dân vùng sạt lở, phòng chống bão lụt trong trường hợp khẩn cấp
    + Xử lý sự cố công trình trong trường hợp khẩn cấp
c) Gói thầu TV đánh giá báo cáo chiến lược, quy hoạch, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi mà chỉ có một nhà thầu đáp ứng
d) Nhà thầu trúng tuyển thiết kế kiến trúc
e) TV công nghệ thông tin để nâng cấp, mở rộng phần mềm để đảm bảo tính tương thích với phần mềm trước
f) XD tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng…gắn với quyền tác giả
g) Di dời các công trình công cộng để giải phóng mặt bằng mà chỉ có một đơn vị thực hiện được
h) Chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ giảm nghèo
i) Các trường hợp đặc biệt khác do Thủ tướng CP quyết định
2. Quy trình chỉ định thầu thông thường
- Lập và phê duyệt HSYC
    ớ HSYC do BMT lập không cần nêu tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp (TV) không xác định giá đánh giá (MSHH, XL, tổng thầu XD)
 ớ TV: T/chuẩn năng lực, số lượng chuyên gia, kinh nghiệm, nội dung, phạm vi chất lượng công việc, t/gian, địa điểm thực hiện đề xuất về giá, t/gian chuẩn bị, nộp, hiệu lực của HSĐX…
 ớ MSHH, XL, tổng thầu XD: Yêu cầu về năng lực kinh nghiệm, yêu cầu về kỹ thuậtthời gian, chất lượng công việc, đề xuất về giá, t/gian chuẩn bị, nộp HSĐX,… không nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu
   ớ Đánh giá theo “đạt” “không đạt”nêu trong HSYC
- Phát hành HSYC, chuẩn bị nộp hồ sơ đề xuất
- Đánh giá HSĐX và đàm phán về các đề xuất của nhà thầu
- Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu
- Thương thảo hoàn thiện hợp đồng
- Ký kết hợp đồng
3. Quy trình chỉ định thầu rút gọn
Quy trình rút gọn đối với gói thầu ≤ 500 triệu (TV, XL và MSHH):
- BMT chuẩn bị và gửi dự thảo HĐ
- BMT + nhà thầu thương thảo, hoàn thiện HĐ
- BMT trình CĐT phê duyệt và ký kết HĐ
4. Quy trình chỉ định thầu đối với trường hợp bất khả kháng
Đối với trường hợp sự cố bất khả kháng:
Trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày chỉ định) CĐT + nhà thầu phải tiến hành các thủ tục xác định khối lượng và giá trị công việc để ký HĐ để làm cơ sở cho việc thực hiện và thanh toán
5. Quy trình chỉ định thầu đối với gói thầu thực hiện trước khi có quyết định đầu tư
Chủ đầu tư, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án chuẩn bị và lập dự toán, phê duyệt hồ sơ yêu cầu và kết quả chỉ định thầu
II. Mua sắm trực tiếp
Phải được phê duyệt trong KHĐT. Thời hạn 6 tháng đựoc tính từ khi ký hợp đồng gốc đến khi kết quả mua sắm trực tiếp được phê duyệt
1. Lập, phê duyệt và phát hành hồ sơ yêu cầu
2. Chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất
3. Đánh giá hồ sơ đề xuất
- Kiểm tra các nội dung về mặt kỹ thuật và đơn giá
- Cập nhật năng lực nhà thầu
-Đánh giá tiến độ thực hiện
- Các nội dung khác (nếu có)
4. Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp
- Trình duyệt kết quả mua sắm trực tiếp
- Phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp
5. Thương thảo hoàn thiện hợp đồng
6. Ký kết hợp đồng
V. Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế công trình xây dựng (Điều 46 NĐ 85/CP)
- Được thực hiện theo Điều 102 Luật XD:
   + Đối với các công trình XD
* Trụ sở cơ quan nhà nước từ cấp huyện trở lên
* Công trình văn hoá thể thao công cộng có quy mô lớn
* Công trình có kiến trúc đặc thù → trước khi lập DA đầu tư (Báo cáo NCKT) phải thi tuyển TKKT
   + Tác giả PA TKKT được bảo đảm quyền tác giả, được ưu tiên thực hiện các bước  TK tiếp theo khi đủ năng lực TKXD
- NĐ 83/CP, 15/10/09  Điều 15 quy định:
   + Công trình công cộng có quy mô lớn đặc thù bao gồm:
 * Công trình công cộng có quy mô cấp 1, cấp đặc biệt
 * Công trình đặc thù bao gồm:
     • Mang tính biểu tượng, điểm nhấn: tượng đài, cửa khẩu, trung tâm truyền  hình,        nhà ga…
     • Thể hiện quyền lực: cơ quan đảng, Nhà nước…cấp tỉnh trở lên
     • Giao thông đô thị
     • Biểu tượng truyền thống văn hoá
VI. Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (Điều 45 NĐ 85/CP)
Chủ đầu tư trình TTgCP phương án lựa chọn nhà thầu  trên cơ sở đảm bảo cạnh tranh và hiệu quả, đồng thời gửi Bộ KH&ĐT, Bộ quản lý ngành để có ý kiến trình TTgCP xem xét, quyết địnhTin tức mới