chuyên đề tổng quan đấu thầu phần 3

IV. §µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô ®Êu thÇu
1. Chøng chØ båi d­ìng nghiÖp vô ®Êu thÇu
2. §µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô ®Êu thÇu
- §iÒu kiÖn ®Ó c¸c c¬ së tæ chøc ho¹t ®éng båi d­ìng nghiÖp vô ®Êu thÇu
- Tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña c¸c c¬ së ®µo t¹o vÒ ®Êu thÇu
3. Qu¶n lý ho¹t ®éng ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô vÒ ®Êu thÇu
V. C¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan
1. §iÒu kiÖn ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu (§iÒu  25 LuËt §T)
- KH§T ®­îc duyÖt
- HSMT ®­îc duyÖt
- Th«ng b¸o mêi thÇu hoÆc danh s¸ch nhµ thÇu ®­îc ®¨ng t¶i theo quy ®Þnh
2. B¶o ®¶m dù thÇu (§iÒu 27 LuËt ®Êu thÇu)
 - Nép tr­íc thêi ®iÓm ®ãng thÇu; 2 giai ®o¹n nép trong giai ®o¹n 2
 - 3% gi¸ gãi thÇu ®­îc duyÖt
- T/g hiÖu lùc = T/g hiÖu lùc cña HSDT + 30 ngµy
- CÇn gia h¹n hiÖu lùc HSDT gia h¹n b¶o ®¶m dù thÇu t­¬ng øng, kh«ng ®­îc thay ®æi gi¸ dù thÇu nÕu kh«ng hoµn tr¶ b¶o ®¶m dù thÇu
- B¶o ®¶m DT ®­îc  tr¶ 30 ngµy (tõ ngµy th«ng b¸o KQ§T); sau khi thùc hiÖn b¶o ®¶m thùc hiÖn H§
- Kh«ng ®­îc nhËn l¹i khi:
§Rót HSDT sau khi ®ãng thÇu
§Trong 30 ngµy tõ chèi th­¬ng th¶o HTH§, tõ chèi ký H§ (kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng)
§Kh«ng TH b¶o ®¶m THH§ theo quy ®Þnh
3. §Êu thÇu quèc tÕ vµ ­u ®·i trong ®Êu thÇu quèc tÕ
    - §Êu thÇu quèc tÕ (§iÒu 13 LuËt §T)
+ Theo yªu cÇu cña nhµ tµi trî
+ Hµng ho¸ trong n­íc ch­a ®ñ kh¶ n¨ng sx
+ Nhµ thÇu trong n­íc kh«ng ®¸p øng
   - §iÒu kiÖn ®èi víi nhµ thÇu n­íc ngoµi
+ Kh«ng b¾t buéc ph¶I liªn danh hoÆc sö dông thÇu phô trong n­íc khi tham gia ®Êu thÇu quèc tÕ t¹i VN. Tr­êng hîp HSDT cã cam kÕt  liªn danh,hoÆc sö dông thÇu phô VN, khi tróng thÇu kh«ng thùc hiÖn ®óng cam kÕt   bÞ lo¹i
+ Tu©n thñ quy ®Þnh vÒ qu¶n lý nhµ thÇu n­íc ngoµi
  - ¦u ®·i trong ®Êu thÇu quèc tÕ (§iÒu 14 LuËt §T)
+ DN ®­îc th/lËp, ho¹t ®éng t¹i VN theo LuËt DN, LuËt §Çu t­
+ Cã thµnh viªn trong liªn danh ®¶m nhËn trªn 50%
+ Nhµ thÇu c.cÊp HH (cã chi phÝ SX tr.n­íc chiÕm > 30%)
  - C¸ch tÝnh ­u ®·i  (§iÒu 4 N§ 85/CP)
+ TV: Nhµ thÇu thuéc ®èi t­îng ­u ®·i ®­îc + 7,5% ®iÓm ®/gi¸ tæng hîp (th«ng th­êng); + 7,5% ®iÓm kü thuËt (yªu cÇu kü thuËt cao)
+ XL, MSHH : nhµ thÇu kh«ng thuéc ®èi t­îng ­u ®·i ph¶i + 7,5% gi¸ dù thÇu sau söa lçi vµ hiÖu chØnh sai lÖch cña nhµ thÇu ®ã (XL); + kh«ng qu¸  15% gÝa hµng ho¸
+ Tæng thÇu ThiÕt kÕ (nh­ TV), tæng thÇu XL (nh­ XL)
+ Hai hå s¬ cã xÕp h¹ng ngang nhau
4. §ång tiÒn dù thÇu (§iÒu 15 LuËt §T)
- §­îc quy ®Þnh trong HSMT, nguyªn t¾c 1 ®ång tiÒn cho 1 khèi l­îng cô thÓ
- §¸nh gi¸ HSDT ph¶i quy ®æi vÒ cïng 1 ®ång tiÒn ®Ó so s¸nh theo tû gi¸ (®­îc quy ®Þnh cña HSMT)
- Chi phÝ trong n­íc ph¶i ®­îc chµo b»ng ®ång VN
5. Ng«n ng÷ trong ®Êu thÇu (§iÒu 16 LuËt §T)
- Trong n­íc: tiÕng ViÖt
- Quèc tÕ: tiÕng ViÖt, tiÕng Anh
6. Chi phÝ trong ®Êu thÇu (§iÒu 17 LuËt §T, §iÒu 6 N§ 85/CP )
- Qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu
- ChuÈn bÞ HSDT
- HSMT…
- PhÝ thÈm ®Þnh: 0,01% gi¸ gãi thÇu (tèi thiÓu 1 triÖu, tèi ®a 50 tr. ®ång)
- Chi phÝ cho Héi ®ång TV: 0,01% gi¸ dù thÇu (tèi thiÓu 2 triÖu, tèi ®a 50 tr. ®ång)
ViÖc qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ cho qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu, ChuÈn bÞ HSDT thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. C¸c lo¹i chi phÝ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu theo h­íng dÉn cña Bé Tµi chÝnh
7. Thêi gian trong ®Êu thÇu (§iÒu 31 luËt ®Êu thÇu, kho¶n 6 §iÒu 2 LuËt söa ®æi, N§ 85/CP)
- S¬ tuyÓn: 30-45 ngµy
- Th«ng b¸o mêi thÇu: tèi thiÓu 10 ngµy
- Th­ mêi: tèi thiÓu 5 -7 ngµy
- Söa HSMT:  tèi thiÓu 10 ngµy tr­íc  ®ãng thÇu
- ChuÈn bÞ HSDT: 15-30 ngµy
- §¸nh gi¸ HSDT: 45-60 ngµy (söa: më ngµy BMT tr×nh)
- ThÈm ®Þnh: 20-30 ngµy §iÒu 8: N§ 85/CP
- C§T phª duyÖt HSYC tèi ®a 10 ngµy
- C§T phª duyÖt HSMT, kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu tèi ®a 10 ngµy
- T/gian cã hiÖu lùc cña HSDT ph¶i ®­îc quy ®Þnh cô thÓ trong HSMT, tèi ®a lµ 180 ngµy, gia h¹n kh«ng qu¸ 30 ngµy (kho¶n 4 §iÒu 31 LuËt §T)
- Gãi thÇu quy m« nhá: t/g chuÈn bÞ HSDT tèi thiÓu 10 ngµy; t/g ®¸nh gi¸ HSDT tèi ®a 20 ngµy; söa HSMt tr­íc ®ãng thÇu 3 ngµy
- Chµo hµng c¹nh tranh trong MSHH: thêi gian nhµ thÇu chuÈn bÞ HS§X tèi thiÓu 5 ngµy
- C¸c c«ng viÖc ®­îc tiÕn hµnh ®ång thêi: S¬ tuyÓn vµ lËp HSMT; phª duyÖt HSMT vµ th«ng b¸o mêi thÇu; Th«ng b¸o kÕt qu¶ vµ th­¬ng th¶o hoµn thiÖn H§
8. C¸c hµnh vi bÞ cÊm trong ®Êu thÇu (§iÒu 12 LuËt §T)
 1. CÊm tõ 6 th¸ng ®Õn 1 n¨m ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m:
- Võa ®¸nh gi¸ võa thÈm ®Þnh trong cïng mét gãi thÇu
- Nªu yªu cÇu vÒ nh·n hiÖu, xuÊt x­ hµng ho¸ cô thÓ trong HSMT
- TiÕt lé tµi liÖu, th«ng tin trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu
-Tham gia ®Êu thÇu gãi thÇu do m×nh lµm BMT
- Chia DA thµnh c¸c gãi thÇu tr¸i víi quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 6 LuËt ®Êu thÇu
- Nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu cung cÊp hµng ho¸, x©y l¾p cho gãi thÇu do m×nh cung cÊp dÞch vô TV(trõ gãi EPC, tæng thÇu TK vµ tæng thÇu ch×a kho¸ trao tay)
- S¾p ®Æt ®Ó cha mÑ ®Î, cha mÑ vî hoÆc chång, vî hoÆc chång, con ®Î, con nu«i, con d©u, con rÓ, anh chÞ em ruét tham gia ®Êu thÇu mµ m×nh lµm BMT, tæ chuyªn gia, thÈm ®Þnh, phª duyÖt kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu
-  Lµm tr¸i quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vèn, g©y khã kh¨n trong gi¶i ng©n
- §øng tªn tham gia ®Êu thÇu gãi thÇu thuéc DA do c¬ quan m×nh c«ng t¸c trong thêi h¹n mét n¨m kÓ tõ khi th«i viÖc
- ¸p dông h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu kh«ng ph¶i lµ ®Êu thÇu réng r·i khi kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn
- Tæ chøc ®Êu thÇu khi nguån vèn cho gãi thÇu ch­a ®­îc x¸c ®Þnh
- Kh«ng b¸n HSMT hoÆc kh«ng ph¸t hµnh HSYC, cã hµnh vi lµm h¹n chÕ viÖc ph¸t hµnh theo thêi gian ®­îc x¸c ®Þnh t¹i th«ng b¸o mêi thÇu, th­ mêi, th«ng b¸o mêi nép HSQT, s¬ tuyÓn, mêi chµo hµng (LuËt söa ®æi)
CÊm tõ 1 ®Õn 3 n¨m:
- Dïng ¶nh h­ëng c¸c nh©n ®Ó t¸c ®éng/can thiÖp/b¸o c¸o sai, kh«ng trung thùc…lµm sai lÖch kÕt qu¶ lùa chän
- Cho nhµ thÇu kh¸c sö dông t­ c¸ch cña m×nh hoÆc chuyÓn nh­îng thÇu (>10% - gi¸ trÞ thÇu phô)
- Lîi dông kiÕn nghÞ ®Ó c¶n trë qu¸ tr×nh ®Êu thÇu, ký kÕt hîp ®ång
- Sö dông lao ®éng n­íc ngoµi khi lao ®éng trong n­íc cã ®ñ kh¶ n¨ng thùc hiÖn vµ ®¸p øng (LuËt söa ®æi)
CÊm tõ 3 ®Õn 5 n¨m:
- §­a, nhËn hoÆc ®ßi hái dÉn ®Õn hµnh ®éng thiÕu trung thùc kh«ng kh¸ch quan trong viÖc quyÕt ®Þnh lùa chän nhµ thÇu, ký kÕt thùc hiÖn hîp ®ång
- CÊu kÕt, th«ng ®ång gi÷a c¸c bªn trong ®Êu thÇu
- Dµn xÕp, th«ng ®ång gi÷a hai hay nhiÒu nhµ thÇu, nhµ thÇu thi c«ng vµ TV gi¸m s¸t hoÆc víi c¬ quan nghiÖm thu

Tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m bÞ c¶nh c¸o sÏ bÞ cÊm trong 6 th¸ng, øng víi mçi vi ph¹m t¨ng thªm th× bÞ cÊm thªm 3 th¸ng nh­ng kh«ng qu¸ 3 n¨m

Tin tức mới