Tài liệu tổng quan về đấu thầu chuyên đề tổng quan đấu thầu phần 2

II. §¨ng t¶i th«ng tin trong ®Êu thÇu, ®Êu thÇu qua m¹ng
1. §¨ng t¶i th«ng tin vÒ ®Êu thÇu
- C¸c th«ng tin ph¶i ®¨ng t¶i trªn B¸o §Êu thÇu vµ trªn trang th«ng tin ®iÖn tö vÒ ®Êu thÇu (§iÒu 5 LuËt §T)
- Tr¸ch nhiÖm cung cÊp th«ng tin (§iÒu 7 N§ 85/CP)
+ Bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan kh¸c ë T¦, UBND c¸c cÊp: v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt…
+ Chñ ®Çu t­, bªn mêi thÇu:
- Thêi h¹n cung cÊp th«ng tin;
+ §èi víi th«ng b¸o s¬ tuyÓn, mêi nép HSQT, mêi thÇu, mêi chµo hµng: chËm nhÊt lµ 3 ngµy lµm viÖc tr­íc ngµy dù kiÕn ®¨ng t¶i.
+ §èi víi KH§T, danh s¸ch ng¾n, kÕt qu¶ lùa chän, xö lý vi ph¹m…, chËm nhÊt 7 ngµy kÓ tõ ngµy ký v¨n b¶n
2. §Êu thÇu qua m¹ng
Bé KH&§T ®· x©y dùng thµnh c«ng hÖ thèng mua s¾m ChÝnh phñ thö nghiÖm.
Ngµy 1/12/2010 Bé KH&§T cã v¨n b¶n sè 8606/BKH-QL§T H­íng dÉn ®¨ng t¶i th«ng tin trªn hÖ thèng ®Êu thÇu qua m¹ng (t¹i ®Þa chØ http://muasamcong.mpi.gov.vn ) vµ B¸o §Êu thÇu
Cung cÊp th«ng tin cho b¸o §Êu thÇu (Th«ng t­ liªn bé sè 20/BKH-BTC, ngµy 21/9/2010):
1. §èi víi c¸c th«ng tin vÒ lùa chän nhµ thÇu:
- KH§T DA hoÆc mua s¾m th­êng xuyªn (>5 tû) C§T, BMT ph¶i cung cÊp trong vßng 7 ngµy kÓ tõ ngµy ký
- Th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn, mêi nép HSQT (tÊt c¶ c¸c h¹n møc), mêi thÇu, mêi chµo hµng (>500 triÖu) chËm nhÊt 3 ngµy lµm viÖc tr­íc ngµy dù kiÕn ®¨ng t¶i
- Danh s¸ch ng¾n (tÊt c¶ c¸c h¹n møc), kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu (2tû) trong vßng 7 ngµy kÓ tõ ngµy ký
2. §èi víi c¸c th«ng tin vÒ lùa chän nhµ ®Çu t­ (DA cã sö dông ®Êt) ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c h¹n møc:
- Danh môc DA (7 ngµy, 3 kú), th«ng b¸o mêi lùa chän nhµ ®Çu t­ (3 ngµy,3 kú)
- Danh s¸ch nhµ ®Çu t­ ®¨ng ký (7 ngµy kÓ tõ ngµy hÕt h¹n ®¨ng ký, 1 kú), kÕt qu¶ lùa chän (trong vßng 10 ngµy kÓ tõ ngµy ký quyÕt ®Þnh,1 kú)
3. §èi víi c¸c th«ng tin vÒ lùa chän nhµ ®Çu t­ thùc  hiÖn DA BOT, BTO,BT (¸p dông cho tÊt c¶ c¸c h¹n møc:
- Danh môc DA: trong th¸ng 1 hµng n¨m, 3 kú; Danh s¸ch nhµ ®Çu t­ ®¨ng ký tham gia: trong vßng 7 ngµy kÓ tõ ngµy hÕt h¹n ®¨ng ký, 1 kú
- Th«ng b¸o mêi thÇu, mêi s¬ tuyÓn: chËm nhÊt 3 ngµy lµm viÖc tr­íc ngµy d/kiÕn ®¨ng t¶i, 3 kú
- KÕt qu¶ lùa chän: trong vßng 10 ngµy kÓ tõ ngµy ký quyÕt ®Þnh, 1 kú
4. C¸c th«ng tin v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, xö lý vi ph¹m:
- V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt: trong vßng 7 ngµy kÓ tõ ngµy ký, c¬ quan so¹n th¶o cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp ®¨ng t¶I 1 kú
- Xö lý vi ph¹m (®èi víi tÊt c¶ c¸c hµnh vi) 7 ngµy 1 kú
III. Quy ®Þnh vÒ c¸c bªn tham gia qu¸ tr×nh lùa chän nhµ  thÇu
1. C¸c bªn tham gia trùc tiÕp vµo ho¹t ®éng ®Êu thÇu (Ch­¬ng IV LuËt §T: QuyÒn vµ nghÜa vô c¸c bªn trong ®Êu thÇu)
a) Ng­êi cã thÈm quyÒn: Lµ ng­êi cã quyÒn quyÕt ®Þnh DA theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt (DA quan träng quèc gia, QH quyÕt ®Þnh chñ tr­¬ng ®Çu t­: ttgCP; DA sö dông 100% vèn nhµ n­íc: Bé tr­ëng, thñ tr­ëng c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc CP, chñ tÞch UBN c¸c cÊp; DA cã sù tham gia vèn nhµ n­íc 30% lµ chñ tÞch H§QT hoÆc ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn cña c¸c bªn tham gia gãp vèn) cã tr¸ch nhiÖm:
- QuyÕt ®Þnh h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu, bao gåm c¶ chØ ®Þnh thÇu quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 20 LuËt ®Êu thÇu (5 tr­êng hîp ®­îc chØ ®Þnh thÇu)
- Phª duyÖt KH§T
- Gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ trong ®Êu thÇu
- Xö lý vi ph¹m
- Huû, ®×nh chØ cuéc thÇu hoÆc kh«ng c«ng nhËn kÕt qu¶ lùa chän khi ph¸t hiÖn cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt
- ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh
b) Chñ ®Çu t­: Lµ ng­êi së h÷u vèn hoÆc ®­îc giao tr¸ch nhiÖm thay mÆt chñ së h÷u, ng­êi vay vèn trùc tiÕp qu¶n lý vµ thùc hiÖn DA, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé qu¸ tr×nh tæ chøc lùa chän nhµ thÇu sau khi KH§T ®­îc duyÖt. Do vËy, C§T ph¶i cã ®ñ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm ®Ó thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô sau:
- QuyÕt ®Þnh s¬ tuyÓn (HSMST,kÕt qu¶ ST)
- Phª duyÖt danh s¸ch nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu (h¹n chÕ, tróng s¬ tuyÓn)
- LËp Tæ chuyªn gia ®Êu thÇu hoÆc lùa chän BMT (thuª tæ chøc TV hoÆc tæ chøc ®Êu thÇu chuyªn nghiÖp)
- Phª duyÖt DS nhµ thÇu ®¹t yªu cÇu vÒ KT vµ danh s¸ch xÕp h¹ng nhµ thÇu
- Phª duyÖt kÕt qu¶ chØ ®Þnh thÇu c¸c gãi 3 tû ® (TV), 2 t ® (HH), 5 tû ® (XL), 100 tr. (MS th­êng xuyªn) vµ c¸c gãi bÊt kh¶ kh¸ng
- ChÞu tr¸ch nhiÖm viÖc ®­a ra yªu cÇu ®èi víi gãi chØ ®Þnh thÇu
- ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung hîp ®ång vµ ký kÕt hîp ®ång
- ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu
- Gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ
- Cung cÊp th«ng tin cho tê b¸o vÒ ®Êu thÇu…
- B¶o mËt tµi liÖu
- Båi th­êng thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra
Thªm kho¶n 13: Phª duyÖt HSMT; 14: Phª duyÖt kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu vµ 15: Xö lý t×nh huèng trong ®Êu thÇu (theo LuËt söa ®æi)
c) Bªn mêi thÇu
E Yªu cÇu ®èi víi BMT: C¸  nh©n tham gia BMT ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau:
+ Am hiÓu ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu
+ Cã kiÕn thøc vÒ QLDA
+ Cã tr×nh ®é chuyªn m«n phï hîp víi yªu cÇu cña gãi thÇu theo tõng lÜnh vùc: kü thuËt, tµi chÝnh, th­¬ng m¹i, hµnh chÝnh, ph¸p lý…
+ Cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ ®¸p øng (®Êu thÇu quèc tÕ, dù ¸n sö dông ODA)
 E QuyÒn vµ nghÜa vô cña BMT (§iÒu 62 LuËt §T)
- Tæ chøc ®Êu thÇu (chuÈn bÞ, tæ chøc, ®¸nh gi¸)
- Yªu cÇu nhµ thÇu lµm râ HSDT, HS§X trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸
- Tæng hîp vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ s¬ tuyÓn, kÕt qu¶ lùa chän DS ng¾n, kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu,
- Th­¬ng th¶o hoµn thiÖn H§ vµ chuÈn bÞ néi dung H§ C§T ký
- B¶o ®¶m trung thùc, kh¸ch quan, c«ng b»ng
- Cung cÊp c¸c th«ng tin cho t b¸o vÒ ®Êu thÇu
- Gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ trong ®Êu thÇu theo thÈm quyÒn
- B¶o mËt tµi liÖu vÒ ®Êu thÇu
- Båi th­êng thiÖt h¹i cho c¸c bªn liªn quan theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nªu do lçi cña m×nh g©y ra
c) Bªn mêi thÇu
E Yªu cÇu ®èi víi BMT: C¸  nh©n tham gia BMT ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau:
+ Am hiÓu ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu
+ Cã kiÕn thøc vÒ QLDA
+ Cã tr×nh ®é chuyªn m«n phï hîp víi yªu cÇu cña gãi thÇu theo tõng lÜnh vùc: kü thuËt, tµi chÝnh, th­¬ng m¹i, hµnh chÝnh, ph¸p lý…
+ Cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ ®¸p øng (®Êu thÇu quèc tÕ, dù ¸n sö dông ODA)
 E QuyÒn vµ nghÜa vô cña BMT (§iÒu 62 LuËt §T)
- Tæ chøc ®Êu thÇu (chuÈn bÞ, tæ chøc, ®¸nh gi¸)
- Yªu cÇu nhµ thÇu lµm râ HSDT, HS§X trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸
- Tæng hîp vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ s¬ tuyÓn, kÕt qu¶ lùa chän DS ng¾n, kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu,
- Th­¬ng th¶o hoµn thiÖn H§ vµ chuÈn bÞ néi dung H§ C§T ký
- B¶o ®¶m trung thùc, kh¸ch quan, c«ng b»ng
- Cung cÊp c¸c th«ng tin cho t b¸o vÒ ®Êu thÇu
- Gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ trong ®Êu thÇu theo thÈm quyÒn
- B¶o mËt tµi liÖu vÒ ®Êu thÇu
- Båi th­êng thiÖt h¹i cho c¸c bªn liªn quan theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nªu do lçi cña m×nh g©y ra
d) Tæ chuyªn gia ®Êu thÇu: lµ tæ chøc, ®¬n vÞ ®­îc thµnh lËp hoÆc ®­îc lùa chän ®Ó ®¸nh gi¸ HSDT. V× gãi thÇu gåm nhiÒu lÜnh vùc nh­ kü thuËt, tµi chÝnh, th­¬ng m¹i, hµnh chÝnh, ph¸p lý… nªn:
 E Yªu cÇu ®èi víi thµnh viªn Tæ chuyªn gia ®Êu thÇu:
+ Cã chøng chØ tham gia kho¸ häc vÒ ®Êu thÇu
+ Cã tr×nh ®é chuyªn m«n liªn quan ®Õn gãi thÇu
+ Am hiÓu c¸c néi dung cô thÓ t­¬ng øng cña gãi thÇu
+ Cã tèi thiÓu 3 n¨m c«ng t¸c trong lÜnh vùc liªn quan ®Õn néi dung kinh tÕ, kü thuËt cña gãi thÇu

      Thµnh viªn tæ chuyªn gia kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i tham gia BMT vµ ng­îc l¹i. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, C§T cã thÓ thuª TV ®¸nh gi¸ HSDT. Khi ®ã nhµ TV ph¶i ®éc lËp vÒ tæ chøc vµ ®éc lËp vÒ tµi chÝnh víi nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu

 E QuyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chuyªn gia ®Êu thÇu:
- §¸nh gi¸ HSDT (®óng yªu cÇu cña HSMT & TC§G nªu trong HSMT)
- B¶o mËt tµi liÖu ®Êu thÇu trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn
- Trung thùc, kh¸ch quan, c«ng b»ng
- B¶o l­u ý kiÕn
- Båi th­êng thiÖt h¹i
- Thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô kh¸c
®) C¬ quan, tæ chøc thÈm ®Þnh
- Ho¹t ®éng ®éc lËp, tu©n theo quy ®Þnh cña LuËt & Ph¸p luËt
- Yªu cÇu C§T, BMT cung cÊp ®Çy ®ñ tµi liÖu liªn quan
- B¶o mËt tµi liÖu vÒ ®Êu thÇu
- Trung thùc, kh¸ch quan, c«ng b»ng

- B¶o l­u ý kiÕn vµ chu tr¸ch nhiÖm vÒ b¸o c¸o thÈm ®Þnh

e) Nhµ thÇu
- Tham gia ®Êu thÇu (®éc lËp hoÆc liªn danh)
- Yªu cÇu BMT lµm râ HSMT
- Thùc hiÖn c¸c cam kÕt theo H§ (víi C§T; víi nhµ thÇu phô)
- KiÕn ngh, khiÕu n¹i, tè c¸o trong ®Êu thÇu
- Trung thùc, chÝnh x¸c trong qu¸ tr×nh tham gia ®Êu thÇu, kiÕn nghÞ, khiÕu n¹i, tè c¸o
- Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu
- Båi th­êng thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra

2. C¸c bªn tham gia gi¸n tiÕp vµo ho¹t ®éng ®Êu thÇu

Bao gåm: C¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êu thÇu; c¬ quan thanh tra, kiÓm tra, gi¸m s¸t; KiÓm to¸n nhµ n­íc, tæ chøc, c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp; Ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh; C¬ quan an ninh kinh tÕ, c¶nh s¸t ®iÒu tra; c¬ quan b¸o chÝ; céng ®ång…

Tin tức mới