Tài liệu bài giảng tổng quan về đấu thầu tại Hà Nội phần 1

[Tài liệu tổng quan về đấu thầu] Chuyªn ®Ò 1: Tæng quan vÒ ®Êu thÇu phần 1

I. Kh¸i niÖm chung vµ hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu
1. Kh¸i niÖm chung
- Kh¸i niÖm vÒ ®Êu thÇu (§iÒu 4 kho¶n 2 LuËt §T)
 - Ph¹m vi ®iÒu chØnh cña LuËt §Êu thÇu (§iÒu 1 LuËt §T)
C¸c gãi thÇu thuéc Dù ¸n sö dông vèn nhµ n­íc:
+ Tõ 30% trë lªn cho môc tiªu ®Çu t­ ph¸t triÓn: DA x©y dùng míi, n©ng cÊp, më réng-Mua s¾m tµi s¶n, thiÕt bÞ …kh«ng cÇn l¾p ®Æt-DA quy ho¹ch vïng, ngµnh, ®« thÞ, n«ng th«n-DA nghiªn cøu khoa häc,c«ng nghÖ, hç trî kü thuËt-DA kh¸c cho môc ®Ých ®Çu t­ ph¸t triÓn
(ViÖc x¸c ®Þnh phÇn vèn nhµ n­íc tham gia tõ 30% trë lªn trong tæng vèn hoÆc tæng møc ®Çu t­ theo tõng DA cô thÓ, kh«ng x¸c ®Þnh theo tû lÖ phÇn vèn nhµ n­íc ®ãng gãp trong tæng vèn ®¨ng ký cña doanh nghiÖp - §iÒu 2 kho¶n 1 N§ 85/CP)
+ Mua s¾m tµi s¶n nh»m duy tr× ho¹t ®éng th­êng xuyªn cña c¬ quan nhµ n­íc, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ –x· héi-nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n
+ Mua s¾m tµi s¶n nh»m phôc vô c¶i t¹o, söa ch÷a lín thiÕt bÞ, d©y chuyÒn sx, c«ng tr×nh, nhµ x­ëng ®· ®Çu t­ cña doanh nghiÖp nhµ n­ưíc
Quy ®Þnh ¸p dông LuËt ®Êu thÇu (§iÒu 2, §iÒu 3)
          §èi t­îng ¸p dông (§iÒu 2)
+  Tæ chøc, c¸ nh©n (trong vµ ngoµi n­íc) trùc tiÕp tham gia ho¹t ®éng ®Êu thÇu c¸c gãi thÇu thuéc c¸c DA sö dông vèn nhµ n­íc vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan
+ Kh«ng thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña LuËt nµy chän ¸p dông ¸p dông LuËt ®Êu thÇu vµ ph¸p luËt kh¸c (§iÒu 3)
   + C¸c ho¹t ®éng ®Êu thÇu ph¶i tu©n thñ theo quy ®Þnh cña LuËt nµy
   + NÕu cã ®Æc thï vÒ ®Êu thÇu quy ®Þnh ë LuËt kh¸c th× ¸p dông theo quy ®Þnh cña LuËt ®ã
    + §Êu thÇu ®èi víi c¸c DA ODA thùc hiÖn theo ®iÒu ­íc quèc tÕ, tho¶ thuËn quèc tÕ (N§: Thñ tôc tr×nh, thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt c¸c néi dung trong qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu theo quy ®Þnh cña LuËt nµy)
Gi¶i thÝch tõ ng÷ (§iÒu 4, §iÒu 2 N§ 85/CP)
39 thuËt ng÷ trong LuËt (§iÒu 4)
+ Vèn nhµ n­íc + Sö dông vèn nhµ n­íc
+ §Êu thÇu + Tr×nh tù thùc hiÖn §T
+ Dù ¸n + Ng­êi cã  thÈm quyÒn
+ Chñ ®Çu t­ + Bªn mêi thÇu
+ Nhµ thÇu chÝnh + Nhµ thÇu phô + Nhµ thÇu trong n­íc + Nhµ thÇu n­íc ngoµi + Tham gia ®Êu thÇu + Gãi thÇu + Gi¸ gãi thÇu + Gi¸ dù thÇu + Gi¸ ®Ò nghÞ tróng  thÇu + Gi¸ tróng thÇu
+ Gi¸ ®¸nh gi¸
+ Hå s¬ mêi thÇu + Hå s¬  dù thÇu
+ Hå s¬ yªu cÇu + Hå s¬ ®Ò xuÊt vµ 11 thuËt ng÷ trong NghÞ ®Þnh 8 5/CP (§iÒu 2 N§ 85/CP)
+ Thêi gian cã hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu, HS§X
+ Thêi gian cã hiÖu lùc cña b¶o ®¶m dù thÇu
+ Danh s¸ch ng¾n
+ Gãi thÇu lùa chän tæng thÇu x©y dùng …
Tai lieu bai giang tong quan dau thau
Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu 

2. HÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu
- LÞch sö h×nh thµnh hÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu
- HÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu hiÖn hµnh
+  LuËt ®Êu thÇu sè 61/2005/QH11 ngµy 29/11/2005
+ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña c¸c luËt liªn quan ®Õn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n sè 38/2009/QH12 ngµy 19/6/2009 (hiÖu lùc tõ 1/8/2009)
H­íng dÉn thùc hiÖn LuËt:
       + NghÞ ®Þnh sè 85/2009/N§-CP ngµy 15/10/2009 (hiÖu lùc 1/12/2009)
H­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh:
1. Sè 01/BKH, 6/1/2010:   LËp HSMT gãi XL
2. Sè 02/BKH, 19/1/2010: LËp HSMT gãi XL quy m« nhá
3. Sè 03/BKH, 27/1/2010: LËp HS mêi s¬ tuyÓn XL
4. Sè 04/BKH, 1/2/2010:   LËp HS chØ ®Þnh thÇu XL
5. Sè 05/BKH, 10/2/2010: LËp HSMT mua s¾m hµng ho¸
6. Sè 06/BKH, 9/3/2010:   LËp HSMT dÞch vô TV
7. Sè 08/BKH, 21/4/2010: LËp b¸o c¸o thÈm ®Þnh KQ§T
8. Sè 09/BKH, 21/4/2010: LËp b/c k.qu¶ ®¸nh gi¸ XL, MSHH
9. Sè 10/BKH, 13/5/2010: Quy ®Þnh vÒ ®µo t¹o, båi d­ìng
10. Sè 11/BKH, 27/5/2010: MÉu chµo hµng c¹nh tranh
Xem tiếp phần 2 tài liệu bài giảng tổng quan về đấu thầu Tại đây
Xem tiếp phần 3 tài liệu bài giảng tổng quan về đấu thầu Tại đây
Xem tiếp phần 4 các hình thức lựa chọn nhà thầu Tại đây

Tin tức mới