Bộ đề Pháp luật - Bộ đề trắc nghiệm định giá xây dựng

Câu 1:
Tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt của dự án sử dụng vốn nhà nước được điều chỉnh trong trường hợp nào:
 • a.
  Giá vật liệu thay đổi
 • b.
  Giá nhân công thay đổi
 • c.
  Chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh công bố trong thời gian thực hiện dự án lớn hơn chỉ số giá xây dựng được sử dụng để tính dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư được duyệt
 • d.
  Cả a, b, c đều đúng
Câu 2:
Trong phạm vi tổng mức đầu tư đã được duyệt, Chủ đầu tư được quyền:
 • a.
  Bổ sung công trình, hạng mục công trình chưa có trong thiết kế cơ sở
 • b.
  Điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí
 • c.
  Thay đổi cơ cấu nguồn vốn
 • d.
  Điều chỉnh quy mô, công suất của dự án
Câu 3:
Theo quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong dự toán xây dựng công trình không phụ thuộc những yếu tố nào sau đây?
 • a.
  Thời gian xây dựng công trình
 • b.
  Giá trị dự toán xây dựng công trình trước thuế
 • c.
  Lãi vay trong thời gian xây dựng
 • d.
  Chỉ số giá xây dựng
Câu 4:
Trực tiếp phí khác trong dự toán chi phí xây dựng được xác định như thế nào?
 • a.
  Chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công
 • b.
  Chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trước thuế giá trị gia tăng
 • c.
  Chi phí trực tiếp và chi phí chung
 • d.
  Cả 3 đáp án trên đều sai
Câu 5:
Định mức kinh tế - kỹ thuật trong xây dựng gồm những gì?
 • a.
  Định mức dự toán xây dựng công trình
 • b.
  Định mức sử dụng vật liệu. định mức lao động, định mức năng suất máy và thiết bị thi công
 • c.
  Định mức cơ sở
 • d.
  Đáp án a và c
Câu 6:
Định mức tỷ lệ chi phí một số công việc thuộc hạng mục chung không xác định được khối lượng từ thiết kế đã bao gồm chi phí xây dựng phòng thí nghiệm tại hiện trường chưa?
 • a.
  Đã bao gồm
 • b.
  Chưa bao gồm
 • c.
  Tùy theo giá trị chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trước thuế
 • d.
  Cả 3 đáp án trên đều sai
Câu 7:
Định mức dự toán xây dựng công trình của các công việc đặc thù chuyên ngành do cơ quan nào dưới đây ban hành?
 • a.
  Bộ Xây dựng
 • b.
  Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • c.
  Người quyết định đầu tư
 • d.
  Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Câu 8:
Dự toán gói thầu của công trình cấp I thuộc Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do cơ quan nào dưới đây thẩm định?
 • a.
  Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định
 • b.
  Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định
 • c.
  Chủ đầu tư
 • d.
  Người quyết định đầu tư
Câu 9:
Dự toán xây dựng công trình không bao gồm chi phí nào sau đây?
 • a.
  Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
 • b.
  Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ
 • c.
  Chi phí hạng mục chung
 • d.
  Chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu Container tại cảng Việt Nam đối với thiết bị nhập khẩu
Câu 10:
Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước (không phải là dự án quan trọng quốc gia, không phải dự án do Thủ tướng quyết định đầu tư), cơ quan nào sau đây phê duyệt quyết toán vốn đầu tư?
 • a.
  Người quyết định đầu tư
 • b.
  Bộ Tài chính
 • c.
  Sở Tài chính
 • d.
  Chủ đầu tư
Câu 11:
Việc áp dụng chỉ số giá xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố để điều chỉnh giá hợp đồng (đối với công trình xây dựng nhà ở chung cư) do cơ quan nào dưới đây quyết định?
 • a.
  Bên giao thầu và bên nhận thầu
 • b.
  Chủ đầu tư
 • c.
  Người quyết định đầu tư
 • d.
  Cả đáp án a, b, c đều sai
Câu 12:
Đơn giá nhân công trong dự toán xây dựng công trình do đơn vị nào sau đây quyết định?
 • a.
  Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh
 • b.
  Đơn vị tư vấn lập dự toán
 • c.
  Người quyết định đầu tư
 • d.
  Chủ đầu tư
Câu 13:
Theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiện hành, đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn địa phương do cơ quan nào sau đây ban hành?
 • a.
  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • b.
  Sở Xây dựng
 • c.
  Liên sở Tài chính – Xây dựng
 • d.
  Chủ đầu tư
Câu 14:
Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện thẩm định dự toán các công trình, thuộc các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước nào dưới đây?
 • a.
  Do Thủ tướng Chính phủ giao
 • b.
  Do mình quyết định đầu tư
 • c.
  Cấp đặc biệt, cấp I
 • d.
  Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 15:
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình được sử dụng để xác định chỉ tiêu nào dưới đây?
 • a.
  Tổng mức đầu tư xây dựng công trình
 • b.
  Giá xây dựng tổng hợp công trình
 • c.
  Dự toán xây dựng công trình
 • d.
  Chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình
Câu 16:
Chi phí quản lý dự án không bao gồm những yếu tố nào sau đây?
 • a.
  Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
 • b.
  Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư
 • c.
  Chi phí nghiệm thu bàn giao công trình
 • d.
  Chi phí hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo
Câu 17:
Chi phí thiết kế công trình không bao gồm các chi phí để thực hiện các công việc nào sau đây?
 • a.
  Khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế
 • b.
  Làm mô hình công trình
 • c.
  Đánh giá tác động môi trường; lập báo cáo đánh giá khoáng sản trong khu vực ảnh hưởng của công trình
 • d.
  Cả 3 đáp án trên
Câu 18:
Dự toán chi phí khảo sát bao gồm những chi phí nào sau đây
 • a.
  Chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát
 • b.
  Chi phí lập báo cáo kết quả khảo sát
 • c.
  Chi phí chỗ ở tạm
 • d.
  Cả 3 đáp án trên
Câu 19:
Chi phí giám sát thi công xây dựng theo quy định được tính như thế nào sau đây?
 • a.
  Bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu xây dựng được duyệt
 • b.
  Bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán công trình xây dựng được duyệt
 • c.
  Bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu xây dựng được duyệt
 • d.
  Bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán công trình xây dựng được duyệt
Câu 20:
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình bao gồm những chi phí nào sau đây:
 • a.
  Chi phí xây dựng, thiết bị (đã bao gồm thuế GTGT)
 • b.
  Chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác (chưa bao gồm thuế GTGT cho các chi phí nêu trên)
 • c.
  Chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác (đã bao gồm thuế GTGT cho các chi phí nêu trên)
 • d.
  Chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, các khoản chi phí khác và chi phí dự phòng (đã bao gồm thuế GTGT cho các chi phí nêu trên)
Câu 21:
Khi quy đổi chi phí để tính toán suất vốn đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào hệ số nào sau đây:
 • a.
  Hệ số khu vực/ vùng
 • b.
  Hệ số điều chỉnh giá xây dựng công trình
 • c.
  Hệ số khu vực/ vùng và hệ số điều chỉnh giá xây dựng công trình
 • d.
  Hệ số khu vực/ vùng, hệ số điều chỉnh giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng công trình
Câu 22:
Giá bộ phận kết cấu khi sử dụng để xác định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình chưa bao gồm chi phí nào sau đây:
 • a.
  Chi phí vật liệu phụ
 • b.
  Chi phí hạng mục chung
 • c.
  Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
 • d.
  Chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước
Câu 23:
Nguyên tắc khi lựa chọn loại vật liệu, nhân công, máy thi công chủ yếu để tính toán chỉ số giá xây dựng là chi phí cho loại vật liệu, nhân công, máy thi công chủ yếu đó chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công tương ứng của công trình:
 • a.
  Từ 50% - 60%
 • b.
  Từ 60% - 70%
 • c.
  Từ 70% - 80%
 • d.
  Trên 80%
Câu 24:
Các máy thi công xây dựng chủ yếu để xác định chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình không bao gồm loại máy nào sau đây:
 • a.
  Máy bơm bê tông tự hành, máy đầm, máy khoan bê tông cầm tay
 • b.
  Sà lan, ca nô, phao thép, xáng cạp, tàu hút bụng tự hành
 • c.
  Máy đào, máy ủi, máy xúc, máy san tự hành
 • d.
  Cần trục ô tô, cần trục bánh hơi, cần trục bánh xích, cần trục tháp, vận thăng
Câu 25:
Câu nào là đáp án sai trong các câu sau:
 • a.
  Khối lượng cốt thép phải được đo bóc, phân loại theo chủng loại thép (thép thường và thép dự ứng lực, thép trơn, thép vằn)
 • b.
  Khối lượng cốt thép phải được đo bóc, phân loại theo mác thép, nhóm thép, đường kính cốt thép, chi tiết bộ phận kết cấu (móng, cột , tường…)
 • c.
  Khối lượng cốt thép phải được đo bóc, phân loại theo điều kiện thi công
 • d.
  Khối lượng cốt thép được đo bóc không bao gồm khối lượng dây buộc, mối nối chồng, nối ren, nối ống, miếng đệm, con kê, bu lông liên kết…
Câu 26:
Một dự án đầu tư xây dựng Trường đại học sử dụng vốn ngân sách nhà nước được phê duyệt trước ngày 01/01/2015, sau 2 năm thực hiện phải điều chỉnh lại tổng mức đầu tư, vậy thẩm quyền thẩm định dự án điều chỉnh thuộc trách nhiệm của ai?
 • a.
  Người quyết định đầu tư
 • b.
  Chủ đầu tư
 • c.
  Cơ quan chuyên môn về xây dựng
 • d.
  Cơ quan đã chủ trì thẩm định đối với dự án, thiết kế cơ sở được duyệt
Câu 27:
Dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt ngày 25/3/2015, khi thiết kế kỹ thuật, thực hiện lập dự toán xây dựng công trình của dự án này theo quy định nào?
 • a.
  Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009
 • b.
  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015
 • c.
  Do người quyết định đầu tư quyết định
 • d.
  Do cơ quan chủ trì thẩm định quyết định
Câu 28:
Trên cơ sở kế hoạch vốn được giao, cơ quan thanh toán vốn đầu tư có trách nhiệm thanh toán vốn đầu tư theo đề nghị thanh toán của chủ đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư trong thời hạn bao nhiêu ngày?
 • a.
  7 ngày
 • b.
  9 ngày
 • c.
  13 ngày
 • d.
  16 ngày
Câu 29:
Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt chậm nhất là bao nhiêu tháng (đối với dự án nhóm B)?
 • a.
  6 tháng
 • b.
  7 tháng
 • c.
  9 tháng
 • d.
  12 tháng
Câu 30:
UBND cấp tỉnh có thẩm quyền nào dưới đây?
 • a.
  Ban hành hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình
 • b.
  Công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng và đơn giá xây dựng công trình.
 • c.
  Công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình
 • d.
  Cả đáp án a và c
Câu 31:
Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng công trình có bao nhiêu khoản mục chi phí?
 • a.
  4 khoản chi phí
 • b.
  6 khoản chi phí
 • c.
  8 khoản chi phí
 • d.
  7 khoản chi phí
Câu 32:
Có bao nhiêu phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình?
 • a.
  3 phương pháp
 • b.
  5 phương pháp
 • c.
  7 phương pháp
 • d.
  4 phương pháp
Câu 33:
Có bao nhiêu trường hợp được điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước?
 • a.
  3 trường hợp
 • b.
  4 trường hợp
 • c.
  5 trường hợp
 • d.
  7 trường hợp
Câu 34:
Thẩm quyền điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng do cơ quan nào sau đây?
 • a.
  Người quyết định đầu tư quyết định
 • b.
  Chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của mình
 • c.
  Chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh theo ủy quyền của Người quyết định đầu tư
 • d.
  Các đáp án trên đều sai
Câu 35:
Việc thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng theo hình thức PPP, do cơ quan nào dưới đây thẩm định?
 • a.
  Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành
 • b.
  Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành
 • c.
  Đơn vị đầu mối quản lý về hoạt động PPP thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng dự án chủ trì.
 • d.
  Nhà đầu tư
Câu 36:
Dự án xây dựng Trụ sở văn phòng Tổng cục Thuế có tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng. Theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật, tổng mức đầu tư xây dựng của dự án này do cơ quan nào dưới đây thẩm định?
 • a.
  Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng thẩm định
 • b.
  Sở Xây dựng thẩm định
 • c.
  Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định.
 • d.
  Các đáp án trên đều sai
Câu 37:
Dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công - trường hợp thiết kế ba bước), do cơ quan nào dưới đây phê duyệt?
 • a.
  Người quyết định đầu tư phê duyệt
 • b.
  Chủ đầu tư phê duyệt
 • c.
  Người quyết định đầu tư ủy quyền cho Chủ đầu tư phê duyệt
 • d.
  Các đáp án trên đều sai
Câu 38:
Dự toán xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa tuyến Trung Ương (qui mô 100 giường) sử dụng vốn NSNN (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công – trường hợp thiết kế 3 bước) do cơ quan nào dưới đây thẩm định?
 • a.
  Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng
 • b.
  Sở Xây dựng
 • c.
  Người quyết định đầu tư
 • d.
  Chủ đầu tư
Câu 39:
Đáp án nào dưới đây liệt kê đúng và đủ các khoản mục chi phí thuộc chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình?
 • a.
  Chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công, chi phí chung, lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng
 • b.
  Chi phí trực tiếp, chi phí quản lý của doanh nghiệp, chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí phục vụ cho quản lý khác của doanh nghiệp và lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng
 • c.
  Tất cả các chi phí trực tiếp tạo nên sản phẩm xây dựng, lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng và thuế giá trị gia tăng
 • d.
  Chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng
Câu 40:
Có bao nhiêu loại hợp đồng xây dựng?
 • a.
  2 loại
 • b.
  3 loại
 • c.
  4 loại
 • d.
  5 loại
Câu 41:
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán vốn đầu tư hợp lệ, cơ quan cấp phát, cho vay có trách nhiệm thanh toán vốn đầu tư trong thời hạn bao nhiêu ngày?
 • a.
  6 ngày làm việc
 • b.
  7 ngày làm việc
 • c.
  8 ngày làm việc
 • d.
  14 ngày làm việc
Câu 42:
Hợp đồng thi công xây dựng gói thầu A được ký kết giữa bên giao thầu và bên nhận thầu có giá trị hợp đồng là 40 tỷ, trong trường hợp này, giá trị tạm ứng tối thiểu cho hợp đồng xây dựng này là bao nhiêu?
 • a.
  20% giá hợp đồng
 • b.
  15% giá hợp đồng
 • c.
  10% giá hợp đồng
 • d.
  25% giá hợp đồng
Câu 43:
Hợp đồng tư vấn xây dựng được áp dụng các loại giá hợp đồng nào sau đây?
 • a.
  Hợp đồng trọn gói
 • b.
  Hợp đồng theo đơn giá (cố định và điều chỉnh)
 • c.
  Hợp đồng theo thời gian
 • d.
  Tất cả các loại giá hợp đồng nêu trên
Câu 44:
Hợp đồng tư vấn xây dựng gói thầu B được ký kết giữa bên giao thầu và bên nhận thầu có giá trị hợp đồng là 25 tỷ. Vậy, giá trị tạm ứng tối thiểu cho hợp đồng xây dựng này là bao nhiêu?
 • a.
  10% giá hợp đồng
 • b.
  15% giá hợp đồng
 • c.
  20% giá hợp đồng
 • d.
  25% giá hợp đồng
Câu 45:
Hợp đồng thi công xây dựng gói thầu C được ký kết giữa bên giao thầu và bên nhận thầu có giá hợp đồng là 100 tỷ. Theo thỏa thuận hợp đồng, bên giao thầu sẽ tạm ứng hợp đồng cho bên nhận thầu 30 là tỷ (30% giá hợp đồng). Theo quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, thì phần giá trị hợp đồng tối thiểu không được điều chỉnh giá đối với hợp đồng xây dựng này là bao nhiêu % kể từ thời điểm tạm ứng?
 • a.
  10% giá hợp đồng
 • b.
  15% giá hợp đồng
 • c.
  20% giá hợp đồng
 • d.
  25% giá hợp đồng
Câu 46:
Mức tạm ứng hợp đồng xây dựng tối đa được là bao nhiêu % giá hợp đồng?
 • a.
  40% giá hợp đồng
 • b.
  50% giá hợp đồng
 • c.
  60% giá hợp đồng
 • d.
  80% giá hợp đồng
Câu 47:
Hợp đồng xây dựng nào sau đây thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP?
 • a.
  Hợp đồng xây dựng được ký kết giữa nhà đầu tư thực hiện dự án PPP và nhà thầu thực hiện các gói thầu
 • b.
  Hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên trong tổng mức đầu tư của dự án
 • c.
  Hợp đồng xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước dưới 30% những trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án
 • d.
  Cả đáp án a, b và c
Câu 48:
Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng xây dựng là thời điểm nào trong các trường hợp sau đây?
 • a.
  Thời điểm ký kết hợp đồng (đóng dấu nếu có)
 • b.
  Thời điểm cụ thể do các bên thoả thuận trong hợp đồng xây dựng và bên giao thầu đã nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng của bên nhận thầu (đối với hợp đồng có quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng)
 • c.
  Thời điểm ký kết hợp đồng (đóng dấu nếu có) và bên giao thầu đã nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng của bên nhận thầu (đối với hợp đồng có quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng)
 • d.

  Thời điểm ký kết hợp đồng (đóng dấu nếu có) hoặc thời điểm cụ thể do các bên thoả thuận trong hợp đồng xây dựng và bên giao thầu đã nhận được bảo đảm thực hiện hợp đồng của bên nhận thầu (đối với hợp đồng có quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng)
Câu 49:
Hợp đồng thi công xây dựng công trình được thanh lý khi nào?
 • a.
  Khi nghiệm thu, hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng
 • b.
  Khi hết thời hạn bảo hành
 • c.
  Khi bên nhận thầu đã hoàn thành nghĩa vụ bảo hành hạng mục công trình, công trình
 • d.
  Khi bên giao thầu và bên nhận thầu đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký
Câu 50:
Hợp đồng thi công xây dựng công trình có giá trọn gói, được điều chỉnh theo những trường hợp nào dưới đây?
 • a.
  Khi khối lượng công việc nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện của thiết kế theo hợp đồng
 • b.
  Khi xảy ra bất khả kháng được Chủ đầu tư chấp thuận
 • c.
  Khi điều chỉnh biện pháp thi công
 • d.
  Khi khối lượng công việc thực tế hoàn thành được nghiệm thu tăng hoặc giảm so với khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng
Câu 51:
Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, trường hợp nào dưới đây không phải thực hiện ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng?
 • a.
  Khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu tăng hoặc giảm lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng
 • b.
  Bổ sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng
 • c.
  Điều chỉnh đơn giá toàn bộ hoặc một số đơn giá cho những công việc mà tại thời điểm ký hợp đồng bên giao thầu và bên nhận thầu đã thỏa thuận điều chỉnh sau một khoảng thời gian nhất định kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
 • d.
  Các trường hợp bất khả kháng và bất khả kháng khác theo quy định
Câu 52:
Chi phí nào dưới đây không được coi là chi phí tư vấn đầu tư xây dựng?
 • a.
  Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • b.
  Chi phí quan trắc biến dạng công trình
 • c.
  Chi phí kiểm định chất lượng công trình
 • d.
  Chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình
Câu 53:
Chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện công việc lập nhiệm vụ, lập đồ án quy hoạch được giới hạn trong khoảng nào sau đây:
 • a.
  Không vượt quá 2 lần mức chi phí do tư vấn trong nước thực hiện xác định theo quy đinh của pháp luật
 • b.
  Không vượt quá 3 lần mức chi phí do tư vấn trong nước thực hiện xác định theo quy đinh của pháp luật
 • c.
  Không vượt quá 3,5 lần mức chi phí do tư vấn trong nước thực hiện xác định theo quy đinh của pháp luật
 • d.
  Không đáp án nào đúng
Câu 54:
Dự toán gói thầu tư vấn nước ngoài được xác định trên cơ sở nào dưới đây?
 • a.
  Chi phí tư vấn nước ngoài dự tính trong tổng mức đầu tư
 • b.
  Lập dự toán tháng – người (hoặc ngày – người)
 • c.
  Định mức chi phí thuê tư vấn nước ngoài
 • d.
  Dự toán chi phí tư vấn nước ngoài
Câu 55:
Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm các chi phí nào sau đây?
 • a.
  Chi phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước
 • b.
  Chi phí chuyên gia, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí dự phòng
 • c.
  Chi phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế và chi phí dự phòng
 • d.
  Chi phí chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế
Câu 56:
Nhà thầu tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng có quyền nào sau đây?
 • a.
  Quyết định định mức xây dựng, giá xây dựng và các chi phí khác có liên quan khi xác định giá dự thầu để tham gia đấu thầu
 • b.
  Kiểm soát các thay đổi trong quá trình thi công xây dựng công trình có liên quan đến thay đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình hoặc đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình
 • c.
  Xem xét, chấp thuận các đề xuất thay đổi về giá vật tư, vật liệu xây dựng theo đề xuất của tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu thi công xây dựng
 • d.
  Yêu cầu chủ đầu tư thanh toán các khoản chi phí theo hợp đồng đã ký kết; được thanh toán các khoản vay do chậm thanh toán
Câu 57:
Nghĩa vụ nào sau đây là của nhà thầu tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng?
 • a.
  Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về kết quả thực hiện công việc tư vấn của mình và bồi thường thiệt hại gây ra cho chủ đầu tư (nếu có) theo hợp đồng đã ký kết và pháp luật có liên quan
 • b.
  Tổ chức xác định các định mức dự toán xây dựng mới hoặc điều chỉnh của công trình làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • c.
  Tổ chức kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định
 • d.
  Cả 3 đáp án trên
Câu 58:
Quyền nào sau đây là quyền của chủ đầu tư trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng?
 • a.
  Chấp thuận thực hiện lựa chọn tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để thực hiện thẩm tra tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt
 • b.
  Quyết định phương pháp xác định tổng mức đầu tư
 • c.
  Điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt
 • d.
  Đáp án b và c
Câu 59:
Chi phí nào dưới đây không thuộc thành phần chi phí hạng mục chung?
 • a.
  Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công
 • b.
  Chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu
 • c.
  Chi phí quan trắc biến dạng công trình
 • d.
  Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công (nếu có)
Xem thêm:
>>> Đăng ký thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng theo TT17/2016
>>> Tổ chức thí điểm sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng
>>> Tư vấn cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Tin tức mới