Bộ đề thi Phát luật - Trắc nghiệm Giám sát thi công xây dựng công trình

Câu 1:          Những người nào sau đây tham gia và ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng
                              a.Người giám sát thi công xây dựng công trình và người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình
                              b.Người của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án, người giám sát thi công xây dựng công trình và người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình
                              c.Người của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án và người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình
                              d.Cả ba đáp án trên

Câu 2:          Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng là gì?
                               a.Thỏa thuận
                               b.Bắt buộc
                               c.Không cần thiết
                               d.Thoả thuận giữa các nhà thầu với nhau

Câu 3:          Đối với các công trình quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP, chủ đầu tư đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng khi nào?
                              a.Sau khi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư
                              b.Trước khi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư
                              c.Sau khi có văn bản của cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy
                              d.Sau khi có biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình của các bên

Câu 4:          Ai là người có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng?
                              a.Chủ đầu tư
                              b.Nhà thầu thi công xây dựng
                              c.Nhà thầu giám sát thi công xây dựng
                              d.Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

Câu 5:          Công việc sửa chữa công trình phải được bảo hành bao nhiêu tháng, tùy từng hạng công trình?
                              a.Không ít hơn 6 tháng đối với công trình từ cấp I trở xuống
                              b.Không ít hơn 12 tháng đối với công trình từ cấp I trở lên
                              c.Không ít hơn 24 tháng đối với công trình từ cấp I trở lên
                              d.Không ít hơn 12 tháng đối với công trình từ cấp II trở xuống

Câu 6:          Thời hạn bảo trì công trình được tính như thế nào?
                              a.Từ ngày nghiệm thu đưa công trình xây dựng vào sử dụng cho đến khi hết niên hạn sử dụng theo quy định của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình
                              b.Sau khi kết thúc thời hạn bảo hành cho đến khi hết niên hạn sử dụng theo quy định của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình
                              c.Từ ngày chủ đầu tư bàn giao công trình cho chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình
                              d.Từ ngày có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư

Câu 7:          Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng được lậplà dự án nào sau đây?
                              a.Dự án quan trọng quốc gia
                              b.Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A và nhóm B
                              c.Dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A
                              d.Cả ba đáp án trên

Câu 8:          Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng là:
                              a.Bắt buộc
                              b.Khuyến khích
                              c.Tự nguyện
                              d.Thoả thuận

Câu 9:          Quy định nào áp dụng Tiêu chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng như thế nào?
                              a.Bắt buộc
                              b.Khuyến khích
                              c.Tự nguyện
                              d.Không cần thiết

Câu 10:          Những loại tiêu chuẩn nào sau đây bắt buộc áp dụng?
                              a.Tiêu chuẩn Việt Nam
                              b.Tiêu chuẩn nước ngoài
                              c.Các tiêu chuẩn nằm trong danh mục tiêu chuẩn đã được người quyết định đầu tư phê duyệt
                              d.Danh mục tiêu chuẩn do tư vấn thiết kế đệ trình

Câu 11:          Nhiệm vụ khảo sát xây dựng do chủ thể nào lập?
                              a.Nhà thầu thiết kế
                              b.Nhà thầu Khảo sát
                              c.Chủ đầu tư
                              d.Người quyết định đầu tư

Câu 12:          Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng do chủ thể nào lập?
                              a.Nhà thầu thiết kế
                              b.Nhà thầu Khảo sát
                              c.Tư vấn giám sát
                              d.Chủ đầu tư

Câu 13:          Chỉ dẫn kỹ thuật phải phù hợp với nội dung nào sau đây?
                              a.Quy chuẩn kỹ thuật
                              b.Tiêu chuẩn áp dụng cho công trình xây dựng được phê duyệt
                              c.Theo yêu cầu của thiết kế xây dựng công trình.
                              d.Cả phương án a,b,c

Câu 14:          Bắt buộc thực hiện lập chỉ dẫn kỹ thuật riêng đối với công trình nào sau đây?
                              a.Cấp đặc biệt, cấp I và cấp II
                              b.Toàn bộ các cấp
                              c.Công trình ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng
                              d.Công trình quan trọng quốc gia

Câu 15:          Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước ai là người phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế ba bước?
                              a.Người quyết định đầu tư
                              b.Chủ đầu tư
                              c.Giám đốc Ban quản lý dự án
                              d.Không phải các đáp án trên

Câu 16:          Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước ai là người phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế ba bước?
                              a.Chủ đầu tư
                              b.Người quyết định đầu tư
                              c.Tư vấn thiết kế
                              d.Tư vấn giám sát

Câu 17:          Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp, người quyết định đầu tư yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện thẩm tra dự toán xây dựng công trình làm cơ sở cho việc thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối công trình nhóm nào?
                              a.Các công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A
                              b.Các công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A,B,C
                              c.Các công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B và C có kỹ thuật phức tạp hoặc áp dụng công nghệ cao
                              d.Các công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng

Câu 18:          Ai là người có thẩm quyền phê duyệt thiết kế biện pháp thi công?
                              a.Chủ đầu tư
                              b.Nhà thầu thi công xây dựng
                              c.Người quyết định đầu tư
                              d.Tư vấn giám sát

Câu 19:          Nhà thầu thi công phải trình chủ đầu tư chấp thuận những tài liệu nào trong các tài liệu sau đây?
                              a.Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật
                              b.Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp, bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình
                              c.Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;
                              d.Toàn bộ các tài liệu nêu trên

Câu 20:          Việc giám sát thi công xây dựng công trình phải đảm bảo những yêu cầu nào trong các yêu cầu sau?
                              a.Thực hiện trong suốt quá trình thi công từ khi khởi công xây dựng, trong thời gian thực hiện cho đến khi hoàn thành và nghiệm thu công việc, công trình xây dựng
                              b.Giám sát thi công công trình đứng với thiết kế xây dựng được phê duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng
                              c.Trung thực khách quan, không vụ lợi
                              d.Tất cả các yêu cầu trên

Câu 21:          Trách nhiệm của nhà thầu giám sát thi công xây dựng bao gồm những điều nào sau đây?
                              a.Thực hiện giám sát theo đúng hợp đồng
                              b.Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu về chất lượng
                              c.Giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, bảo vệ môi trường
                              d.Tất cả các điều trên

Câu 22:          Trường hợp nào sau đây: Tổ chức giám sát thi công xây dựng phải độc lập với các nhà thầu thi công xây dựng công trình?
                              a.Các công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách
                              b.Các công trình đầu tư bằng nguồn vốn khác
                              c.Các công trình áp dụng đầu tư theo hình thức đồi tác công tư
                              d.Tất cả các trường hợp trên

Câu 23:          Khi công trình xảy ra sự cố, chủ thể nào phải báo cáo cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp?
                              a.Chủ đầu tư hoặc người quản lý sử dụng công trình
                              b.Tổ chức tư vấn thiết kế
                              c.Tổ chức tư vấn giám sát
                              d.Nhà thầu thi công xây dựng

Câu 24:          Bản vẽ hoàn công là bản vẽ nào sau đây?
                              a.Là bản vẽ công trình xây dựng hoàn thành, trong đó thể hiện vị trí, kích thước, vật liệu và thiết bị được sử dụng thực tế
                              b.Được lập bởi tư vấn thiết kế
                              c.Không phải là cơ sở để thực hiện bảo hành và bảo trì
                              d.Phải được lập ngay trong quá trình thi công

Câu 25:          Thẩm quyền kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu thi công?
                              a.Tư vấn thiết kế
                              b.Tư vấn giám sát
                              c.Đơn vị kiểm định độc lập
                              d.Cả ba đáp án trên

Câu 26:          Nhật ký thi công xây dựng công trình do ai lập?
                              a.Do Chủ đầu tư lập
                              b.Do nhà thầu thi công xây dựng lập cho từng gói thầu hoặc toàn bộ công trình xây dựng
                              c.Do tổ chức tư vấn giám sát lập
                              d.Cả ba đáp án trên
Xem thêm:
>>> Đăng ký thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng theo TT17/2016
>>> Tổ chức thí điểm sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng
>>> Tư vấn cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng


Tin tức mới