Mẫu Tờ Khai Đăng Ký Sát Hạch Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề HĐXD NĐ100/2018 NĐ-CP

BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
………., ngày……tháng……năm…..
TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền)
1. Họ và tên:.........................................................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................
3. Quốc tịch: ........................................................................................................................
4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/CCCD: ……..ngày cấp:……….. nơi cấp……….
5. Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................
6. Số điện thoại: ……………………………..Địa chỉ Email: ..................................................
7. Đơn vị công tác (Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở): .................................................................
8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo): ...............................................
9. Chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):
Số Chứng chỉ: …………………ngày cấp……………. nơi cấp: ............................................
Lĩnh vực hoạt động xây dựng: .............................................................................................
Đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với nội dung như sau:
Lĩnh vực hành nghề: …………………………………….Hạng: ..............................................
Địa điểm đăng ký sát hạch: .................................................................................................
Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai nêu trên.


NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Tin tức mới