Mẫu Tờ Khai Đăng Ký Sát Hạch Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề HĐXD NĐ100/2018 NĐ-CP

BỔ SUNG VÀO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
………., ngày……tháng……năm…..
TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền)
1. Họ và tên:.........................................................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................
3. Quốc tịch: ........................................................................................................................
4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/CCCD: ……..ngày cấp:……….. nơi cấp……….
5. Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................
6. Số điện thoại: ……………………………..Địa chỉ Email: ..................................................
7. Đơn vị công tác (Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở): .................................................................
8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo): ...............................................
9. Chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):
Số Chứng chỉ: …………………ngày cấp……………. nơi cấp: ............................................
Lĩnh vực hoạt động xây dựng: .............................................................................................
Đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng với nội dung như sau:
Lĩnh vực hành nghề: …………………………………….Hạng: ..............................................
Địa điểm đăng ký sát hạch: .................................................................................................
Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai nêu trên.


NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
-         Văn phòng Trung tâm đào tạo quản lý xây dựng NUCE Việt Nam (Viện đào tạo NUCE): 0967.99.05.05
-         Phòng Đào tạo Sát hạch: 0984.674.080
-         Website: khoahocnuce.com
-         Email: viendaotaonuce@gmail.com

Tin tức mới