Quy trình, phương pháp và biện pháp kiểm tra, giám sát

Quy trình, phương pháp và biện pháp kiểm tra, giám sát

3. Quy trình, phương pháp và biện pháp kiểm tra, giám sát

Quy tr×nh thi c«ng cho mçi biÖn ph¸p ph¶i ®­îc ghi trong biÖn ph¸p thi c«ng do nhµ thÇu lËp vµ chñ ®Çu tư­ th«ng qua b»ng v¨n b¶n.
Víi nh÷ng biÖn ph¸p thi c«ng phøc t¹p khi thi c«ng, cã nguy c¬ g©y xËp, sôt hay c¸c rñi ro ¶nh h­ëng ®Õn an toµn lao ®éng vµ thiÖt h¹i vÒ tiÒn nong, cÇn thÓ hiÖn râ trong b¶n vÏ vµ thuyÕt minh biÖn ph¸p thi c«ng. Nh÷ng tr­êng hîp nµy, kü s­ư tư­ vÊn ph¶i nghiªn cøu cÈn thËn, yªu cÇu nhµ thÇu thuyÕt minh cÆn kÏ ®Ó cã thÓ nhËn thøc hÕt néi dung cña biÖn ph¸p thi c«ng. NÕu thÊy kh¶ n¨ng cã nguy c¬ g©y sù cè, nguy hiÓm th× ®Ò xuÊt víi chñ ®Çu tư­ cho héi th¶o vµ cuèi cïng, ph¶i thuª mét ®¬n vÞ t­ư vÊn ®éc lËp xem xÐt cÈn thËn vµ chÊp nhËn biÖn ph¸p thi c«ng. Mäi h×nh minh ho¹ vµ c¸c phÐp tÝnh to¸n ph¶i thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n vµ ®­¬ck l­ưu tr÷ cÈn thËn nh­ư v¨n b¶n thiÕt kÕ c«ng tr×nh.
C¬ së ®Ó nghiªn cøu biÖn ph¸p thi c«ng lµ c¸c yªu cÇu cña chñ ®Çu tư­ nªu trong bé hå s¬ mêi thÇu. NÕu trong hå s¬ mêi thÇu kh«ng ghi râ th× c¨n cø vµo c¸c tiªu chuÈn thi c«ng vµ nghiÖm thu t­¬ng øng ®Ó xem xÐt biÖn ph¸p thi c«ng nh»m tho¶ m·n c¸c tiªu chÝ kü thuËt vµ an toµn.
Chñ ®Çu t­ư ph¶i phª duyÖt chÊp nhËn biÖn ph¸p thi c«ng b»ng v¨n b¶n vµ v¨n b¶n nµy coi nh­ hå s¬ quan träng cña c«ng tr×nh.

Sau khi biÖn ph¸p thi c«ng ®­îc duyÖt, nhµ thÇu ph¶i ®­a c¸c m¸y moc, ph­¬ng tiÖn ra mÆt b»ng, bè trÝ thi c«ng. Mäi ®iÒu kiÖn phôc vô thi c«ng nh­ ®­êng di chuyÓn, khu vùc thi c«ng ph¶i ®­îc chuÈn bÞ chu ®¸o vµ ®¸p øng víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ.
Mäi ®iÒu kiÖn vÒ an toµn thi c«ng ph¶i ®¸p øng. Ph¶i cã ph­¬ng tiÖn ®Ò phßng ®ang thi c«ng bÞ m­a.

Quy tr×nh gi¸ms¸t ®­îc thùc hiÖn theo quy tr×nh thùc hiÖn biÖn ph¸p thi c«ng. Quy tr×nh thùc hiÖn biÖn ph¸p thi c«ng cã thÓ tãm t¾t cã c¸c b­íc nh­ sau:
* Gi¸m s¸t kh©u chuÈn bÞ thi c«ng bao gåm mÆt b»ng thi c«ng ph¶i thuËn lîi ®Ó cã thÓ thi c«ng ®­îc. kh©u n¨ng l­îng phôc vô thi c«ng nh­ x¨ng, dÇu, mì, ®iÖn n¨ng, n­íc , ®­êng x¸ vËn chuyÓn, ph­¬ng tiÖn thi c«ng, vËt liÖu, cÊu kiÖn phôc vô thi c«ng...
* Khi kh©u chuÈn bÞ lµm xong, lÖnh b¾t ®Çu c«ng viÖc ®­îc kü s­ cña nhµ thÇu , sau khi thèng nhÊt víi kü sư­ tư­ vÊn gi¸m s¸t, ph¸t lÖnh. Mäi lÖnh trªn c«ng tr­êng chØ do mét ng­êi ®­îc phÐp lµm lµ kü sư­ cña nhµ thÇu ®­îc giao nhiÖm vô ®iÒu khiÓn thi c«ng thùc hiÖn. §iÒu nµy tr¸nh cho t×nh tr¹ng nhiÒu thµy, kh«ng biÕt nghe ai vµ cã thÓ g©y tai n¹n trªn c«ng tr­êng.
* Tr×nh tù tiÕn hµnh c«ng viÖc theo ®óng nh­ biÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng ®· ®­îc chñ ®Çu t­ phª duyÖt b»ng v¨n b¶n.
Kh«ng ®­îc thay ®æi biÖn ph¸p thi c«ng khi ch­a th«ng qua l¹i chñ ®Çu t­. Ng­êi t­ vÊn cho chñ ®Çu t­ nh÷ng tr­êng hîp nµy lµ kü s­ư t­ư vÊn gi¸m s¸t.
Khi cã thay ®æi, kü s­ cña nhµ thÇu cÇn häp víi nh÷ng ng­êi liªn quan ®Õn c¸c kh©u thùc hiÖn ®Ó th«ng b¸o chi tiÕt vµ c¸c ®iÒu phèi hîp ph¶i tu©n theo.
* Tõng b­íc thùc hiÖn ph¶i ®­îc ghi chÐp kÞp thêi, m« t¶ chi tiÕt, kÓ c¶ c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr­êng ngo¹i biªn nh­ thêi tiÕt, khÝ hËu, t×nh tr¹ng m«i tr­êng nh­ nhiÖt ®é, khãi bôi, mïi vµ c¸c ®iÒu kiÖn t©m lý ¶nh h­ëng kh¸c.
* CÇn th­êng xuyªn ®èi chiÕu víi c¸c d÷ liÖu ®· cã nh­ cét ®Þa chÊt, mÆt c¾t ®Þa chÊt víi thùoc ®Þa, sè liÖu thuû v¨n vµ ®Þa kü thuËt kh¸c, t×nh h×nh lón, sôt, xËp hoÆc c¸c biÕn ®éng ngoµi dù kiÕn còng nh­ trong dù kiÕn ®Ó biÕt, thùc tÕ cã nh­ dù b¸o trong biÖn ph¸p kü thu©ti thi c«ng ®· lËp hay kh«ng. Ph¶i ghi chÐp chi tiÕt diÔn biÕn thùc tÕ so víi biÖn ph¸p thi c«ng ®­îc duyÖt. Khi ph¸t hiÖn sai lÖch, ph¶i xin ý kiÕn ng­êi ®­îc ph©n c«ng ®Ó cã quyÕt ®Þnh kÞp thêi.

Sau mçi kh©u thi c«ng cÇn ph¶i cã sè liÖu ghi nhËn th× nhµ thÇu tiÕn hµnh thö nghiÖm s¬ bé. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm do nhµ thÇu tù lµm chØ cã tÝnh chÊt tham kh¶o. ViÖc thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh d÷ liÖu chÝnh thøc sÏ do ®¬n vÞ thÝ nghiÖm ®­îc ghi trong hîp ®ång lËp. VÒ chøng nhËn sù phï hîp, do kü sư­ tư­ vÊn gi¸m s¸t kÕt luËn. Khi kü sư­ t­ư vÊn gi¸m s¸t kh«ng nhÊt trÝ víi nhµ thÇu trong kÕt luËn, nhµ thÇu ph¶i thuª ®¬n vÞ thÝ nghiÖm cã ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n kh¸c do chñ ®Çu t­ chØ ®Þnh vµ ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm do kü s­ t­ vÊn gi¸m s¸t ®Ò nghÞ. Lý do lµ kü sư­ tư­ vÊn gi¸m s¸t lµ ng­êi thay mÆt chñ ®Çu tư­ quyÕt ®Þnh cã chÊp nhËn hay kh«ng chÊp nhËn kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ®Ó nghiÖm thu.

Khi hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh, víi nh÷ng c«ng tr×nh b¾t buéc ph¶i cã sù chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn an toµn chÞu lùc ®Ó ®­a vµo sö dông , ph¶i thùc hiÖn theo th«ng t­ sè 16/2008/TT-BXD H­íng dÉn kiÓm tra chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn an toµn chÞu lùc vµ chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng - Bé X©y dùng ban hµnh ngµy 11-09-2008.
Theo th«ng t­ nµy :
C¸c c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng khi x¶y ra sù cè do mÊt kh¶ n¨ng chÞu lùc cã thÓ g©y th¶m ho¹ ®èi víi ng­êi, tµi s¶n vµ m«i tr­êng b¾t buéc ph¶i ®­îc chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc gåm:
a) C«ng tr×nh c«ng céng tËp trung ®«ng ng­êi tõ cÊp III trë lªn: nhµ h¸t, r¹p chiÕu bãng, vò tr­êng, nhµ ga, héi tr­êng, nhµ thi ®Êu thÓ thao, s©n vËn ®éng, trung t©m th­¬ng m¹i, siªu thÞ, th­ư viÖn, nhµ b¶o tµng vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c cã quy m« vµ chøc n¨ng t­¬ng tù. Riªng bÖnh viÖn, nhµ trÎ, tr­êng mÉu gi¸o, tr­êng häc cã quy m« tõ 2 tÇng vµ cã tæng diÖn tÝch sµn tõ 300m2 trë lªn.
b) Nhµ chung c­, kh¸ch s¹n, nhµ lµm viÖc vµ th¸p thu ph¸t sãng viÔn th«ng, truyÒn thanh, truyÒn h×nh tõ cÊp II trë lªn.
c) Kho x¨ng, kho dÇu, kho chøa khÝ ho¸ láng, kho ho¸ chÊt tõ cÊp II trë lªn.
d) §Ëp, cÇu, hÇm giao th«ng tõ cÊp II trë lªn; ®­êng s¾t trªn cao, hÖ thèng c¸p treo vËn chuyÓn ng­êi kh«ng ph©n biÖt cÊp.
4. C«ng tr×nh ®­îc chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng
C«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng kh«ng ph©n biÖt lo¹i vµ cÊp ®­îc chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng khi cã yªu cÇu cña c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ x©y dùng ë ®Þa ph­¬ng hoÆc theo ®Ò nghÞ cña chñ ®Çu t­ hoÆc chñ së h÷u trªn c¬ së yªu cÇu cña tæ chøc b¶o hiÓm c«ng tr×nh, cña tæ chøc vµ c¸ nh©n mua, qu¶n lý hoÆc sö dông c«ng tr×nh (viÕt t¾t lµ bªn cã yªu cÇu chøng nhËn). §èi t­îng chøng nhËn cã thÓ lµ c«ng tr×nh x©y dùng míi hoÆc c«ng tr×nh ®· ®­a vµo sö dông.
§Ó  chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc, chñ ®Çu t­ ph¶i lµm c¸c c«ng viÖc :
a). Lùa chän tæ chøc thùc hiÖn chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc
Chñ ®Çu t­ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng quy ®Þnh trªn cã tr¸ch nhiÖm lùa chän tæ chøc thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, x¸c nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc (viÕt t¾t lµ tæ chøc kiÓm tra). Tæ chøc kiÓm tra ®­îc lùa chän lµ tæ chøc t­ vÊn cã chøc n¨ng hµnh nghÒ mét trong c¸c lÜnh vùc thiÕt kÕ x©y dùng, gi¸m s¸tthi c«ng x©y dùng hoÆc kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng phï hîp víi lo¹i c«ng tr×nh ®­îc chøng nhËn, ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau:
a) Yªu cÇu vÒ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc:
- Cã ®ñ kü s­, c¸n bé kü thuËt theo quy ®Þnh thuéc c¸c chuyªn ngµnh phï hîp víi néi dung kiÓm tra nªu t¹i Kho¶n 2 cña Môc nµy, t­¬ng øng víi quy m« c«ng tr×nh ®­îc chøng nhËn;
- C¸ nh©n chñ tr× viÖc kiÓm tra, x¸c nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc ph¶i cã n¨ng lùc chñ tr× thiÕt kÕ kÕt cÊu c«ng tr×nh phï hîp víi lo¹i vµ cÊp c«ng tr×nh ®­îc chøng nhËn;
- Kh«ng cã vi ph¹m trong ho¹t ®éng x©y dùng trong 3 n¨m gÇn nhÊt.
b) Yªu cÇu ®¶m b¶o tÝnh ®éc lËp, kh¸ch quan trong viÖc chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn an toµn chÞu lùc:
- Kh«ng tham gia kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng, cung øng vËt t­ - thiÕt bÞ, qu¶n lý dù ¸n vµ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cho chÝnh c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh ®­îc chøng nhËn;
- §éc lËp vÒ tæ chøc vµ tµi chÝnh: kh«ng cã quan hÖ phô thuéc vÒ tæ chøc víi chñ ®Çu t­, víi c¸c nhµ thÇu kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, t­ vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng vµ t­ vÊn qu¶n lý dù ¸n cña chÝnh c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh ®­îc chøng nhËn; kh«ng cã cæ phÇn hoÆc vèn gãp trªn 50% cña nhau ®èi víi chñ ®Çu t­ vµ kh«ng cã cæ phÇn hoÆc vèn gãp trªn 30% cña nhau ®èi víi c¸c nhµ thÇu kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, t­ vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng vµ t­ vÊn qu¶n lý dù ¸n.
Tr­êng hîp kh«ng lùa chän ®­îc tæ chøc kiÓm tra ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn nªu trªn th× chñ ®Çu t­ ph¶i b¸o cho c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ x©y dùng ë ®Þa ph­¬ng ®Ó ®­îc giíi thiÖu tæ chøc t­ vÊn thùc hiÖn c«ng viÖc nµy.
2. Tr×nh tù, néi dung kiÓm tra ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc
Tæ chøc kiÓm tra cã tr¸ch nhiÖm lËp ®Ò c­¬ng kiÓm tra c«ng t¸c kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh tr×nh chñ ®Çu t­ tháa thuËn. ViÖc kiÓm tra x¸c nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh tõ khi b¾t ®Çu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh ®­îc chøng nhËn. §èi t­îng kiÓm tra tËp trung vµo bé phËn c«ng tr×nh, kÕt cÊu chÞu lùc khi bÞ ph¸ ho¹i cã thÓ g©y th¶m ho¹.
a) KiÓm tra c«ng t¸c kh¶o s¸t, thiÕt kÕ:
- KiÓm tra sù tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc cña tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn viÖc kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thÈm tra thiÕt kÕ vµ viÖc ¸p dông c¸c tiªu chuÈn, quy chuÈn kü thuËt;
- KiÓm tra tr×nh tù, thñ tôc nghiÖm thu b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng; tr×nh tù thÈm ®Þnh, phª duyÖt vµ nghiÖm thu hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh;
- KiÓm tra b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ kü thuËt (tr­êng hîp thiÕt kÕ 3 b­íc) hoÆc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (tr­êng hîp thiÕt kÕ 2 b­íc, 1 b­íc); ®¸nh gi¸ møc ®é ®¸p øng cña c¸c tµi liÖu nµy víi c¸c yªu cÇu cña quy chuÈn vµ tiªu chuÈn kü thuËt ®­îc sö dông nh»m ®¶m b¶o an toµn cña chÞu lùc c«ng tr×nh.
Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, nÕu cã nghi ngê vÒ kÕt qu¶ kh¶o s¸t, kÕt qu¶ tÝnh to¸n kÕt cÊu chÞu lùc th× tæ chøc kiÓm tra ®Ò nghÞ chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu kh¶o s¸t, thiÕt kÕ lµm râ. Tr­êng hîp cÇn thiÕt, tæ chøc kiÓm tra cã thÓ ®Ò nghÞ chñ ®Çu t­ tæ chøc phóc tra kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng, kiÓm tra l¹i kh¶ n¨ng chÞu lùc cña kÕt cÊu.
b) KiÓm tra c«ng t¸c thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh
- KiÓm tra sù tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc vµ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng, nhµ thÇu t­ vÊn qu¶n lý dù ¸n vµ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; kiÓm tra n¨ng lùc phßng thÝ nghiÖm vµ n¨ng lùc cña c¸c tæ chøc kiÓm ®Þnh cã liªn quan;
- KiÓm tra sù tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi c«ng t¸c gi¸m s¸t vµ nghiÖm thu chÊt l­îng x©y dùng;
- KiÓm tra chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng th«ng qua tµi liÖu qu¶n lý chÊt l­îng cña c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh ®­îc chøng nhËn; ®¸nh gi¸ møc ®é ®¸p øng cña c¸c tµi liÖu nµy víi yªu cÇu cña thiÕt kÕ nh»m ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc cña c«ng tr×nh;
- KiÓm tra c¸c sè liÖu quan tr¾c vµ biÓu hiÖn bªn ngoµi cña kÕt cÊu cã liªn quan tíi kh¶ n¨ng chÞu lùc cña c«ng tr×nh.
Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra nÕu ph¸t hiÖn thÊy c¸c yÕu tè cã thÓ ¶nh h­ëng tíi kh¶ n¨ng chÞu lùc cña c«ng tr×nh th× tæ chøc kiÓm tra ®Ò nghÞ chñ ®Çu t­ vµ c¸c nhµ thÇu gi¶i tr×nh lµm râ. Tr­êng hîp cÇn thiÕt tæ chøc kiÓm tra cã thÓ ®Ò nghÞ chñ ®Çu t­ tæ chøc kiÓm ®Þnh chÊt l­îng hoÆc thÝ nghiÖm, quan tr¾c ®èi chøng.
c) Sau tõng ®ît kiÓm tra, tæ chøc kiÓm tra ph¶i cã v¨n b¶n th«ng b¸o kÞp thêi vÒ kÕt qu¶ kiÓm tra göi cho chñ ®Çu t­ vµ c¸c bªn cã liªn quan.
3. CÊp giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc
a) Trong vßng 15 ngµy kÓ tõ khi chñ ®Çu t­ tËp hîp ®ñ hå s¬, tµi liÖu hoµn thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®­îc chøng nhËn; tæ chøc kiÓm tra cÊp giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc nÕu kÕt qu¶ kiÓm tra ®¸p øng ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn sau:
- C«ng t¸c kh¶o s¸t, thiÕt kÕ vµ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý chÊt l­îng ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc cña c«ng tr×nh.
- C¸c sè liÖu quan tr¾c vµ biÓu hiÖn bªn ngoµi cña kÕt cÊu ph¶n ¸nh sù lµm viÖc b×nh th­êng cña kÕt cÊu;
- C¸c kÕt qu¶ phóc tra, kiÓm tra l¹i (nÕu cã) ®¶m b¶o kÕt cÊu ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc.
Chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm göi 01 giÊy chøng nhËn nµy kÌm theo b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc vµ biªn b¶n nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh ®­îc chøng nhËn cho c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ x©y dùng ë ®Þa ph­¬ng ®Ó kiÓm tra vµ qu¶n lý. GiÊy chøng nhËn nµy lµ c¨n cø ®Ó chñ ®Çu t­ ®­a c«ng tr×nh vµo sö dông.
b) Tr­êng hîp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó cÊp giÊy chøng nhËn th× tæ chøc kiÓm tra cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho chñ ®Çu t­ vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh, trong ®ã nªu râ lý do kh«ng cÊp giÊy chøng nhËn. Chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o viÖc nµy cho c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ x©y dùng ë ®Þa ph­¬ng biÕt ®Ó kiÓm tra vµ xö lý.
§Ó chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng
(i). Yªu cÇu chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng
a) XuÊt ph¸t tõ lîi Ých cña céng ®ång, c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ x©y dùng ë ®Þa ph­¬ng cã thÓ yªu cÇu chñ ®Çu t­ thùc hiÖn chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng.
C¸c tæ chøc b¶o hiÓm c«ng tr×nh; tæ chøc, c¸ nh©n mua, qu¶n lý hoÆc sö dông c«ng tr×nh xuÊt ph¸t tõ lîi Ých cña m×nh cã thÓ ®Ò nghÞ chñ ®Çu t­ hoÆc chñ së h÷u (®èi víi c¸c c«ng tr×nh ®· ®­a vµo sö dông) thùc hiÖn chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh.
b) Bªn cã yªu cÇu chøng nhËn ph¶i ®­a ra ph¹m vi vµ néi dung chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng. §èi víi tr­êng hîp viÖc chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng ®­îc yªu cÇu bëi c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ x©y dùng ë ®Þa ph­¬ng th× ph¹m vi vµ néi dung chøng nhËn lµ b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn. §èi víi tr­êng hîp viÖc chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng ®­îc yªu cÇu bëi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c th× ph¹m vi vµ néi dung chøng nhËn do chñ ®Çu t­ hoÆc chñ së h÷u vµ bªn cã yªu cÇu chøng nhËn tho¶ thuËn.
c) Ph¹m vi chøng nhËn cã thÓ lµ sù phï hîp vÒ chÊt l­îng thiÕt kÕ, sù phï hîp vÒ chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng hoÆc sù phï hîp vÒ chÊt l­îng cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng so víi quy chuÈn, tiªu chuÈn kü thuËt vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt ¸p dông cho c«ng tr×nh. Néi dung chøng nhËn cã thÓ lµ mét, mét sè hoÆc toµn bé c¸c tiªu chÝ vÒ an toµn chÞu lùc, an toµn vËn hµnh; chÊt l­îng phÇn hoµn thiÖn, c¬ ®iÖn...
(ii). Lùa chän tæ chøc thùc hiÖn viÖc chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng
Bªn cã yªu cÇu chøng nhËn tho¶ thuËn víi chñ ®Çu t­ hoÆc chñ së h÷u vÒ viÖc lùa chän vµ ký hîp ®ång víi tæ chøc thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng (viÕt t¾t lµ tæ chøc chøng nhËn). Riªng tr­êng hîp viÖc chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng do c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ x©y dùng ë ®Þa ph­¬ng yªu cÇu th× chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm lùa chän, ký hîp ®ång víi tæ chøc chøng nhËn.
Tæ chøc chøng nhËn ®­îc lùa chän lµ tæ chøc t­ vÊn cã chøc n¨ng hµnh nghÒ mét trong c¸c lÜnh vùc thiÕt kÕ x©y dùng, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng, kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng hoÆc chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng, ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau:
a) Yªu cÇu vÒ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc:
- §¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt phï hîp víi lo¹i, cÊp c«ng tr×nh ®­îc chøng nhËn vµ néi dung chøng nhËn;
- Kh«ng cã vi ph¹m trong ho¹t ®éng x©y dùng trong 3 n¨m gÇn nhÊt.
b) Yªu cÇu vÒ tÝnh ®éc lËp, kh¸ch quan trong viÖc thùc hiÖn chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng:
- Kh«ng tham gia kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng, cung øng vËt t­ - thiÕt bÞ, qu¶n lý dù ¸n vµ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cho chÝnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc bé phËn c«ng tr×nh ®­îc chøng nhËn;
- §éc lËp vÒ tæ chøc vµ tµi chÝnh: kh«ng cã quan hÖ phô thuéc vÒ tæ chøc víi chñ ®Çu t­, c¸c nhµ thÇu kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, t­ vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng vµ t­ vÊn qu¶n lý dù ¸n cña chÝnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc bé phËn c«ng tr×nh ®­îc chøng nhËn; kh«ng cã cæ phÇn hoÆc vèn gãp trªn 50% cña nhau ®èi víi chñ ®Çu t­ vµ kh«ng cã cæ phÇn hoÆc vèn gãp trªn 30% cña nhau ®èi víi c¸c nhµ thÇu kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, t­ư vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng vµ t­ư vÊn qu¶n lý dù ¸n.
(iii). Tr×nh tù, néi dung kiÓm tra sù phï hîp vÒ chÊt l­îng ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng míi
Tæ chøc chøng nhËn cã tr¸ch nhiÖm lËp ®Ò c­¬ng thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ sù phï hîp vÒ chÊt l­îng t­¬ng øng víi ph¹m vi vµ néi dung chøng nhËn ®Ó chñ ®Çu t­ tho¶ thuËn. Ph¹m vi kiÓm tra tËp trung vµo c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc bé phËn c«ng tr×nh ®­îc chøng nhËn. Néi dung kiÓm tra ph¶i phï hîp víi néi dung chøng nhËn. ViÖc kiÓm tra cã thÓ tiÕn hµnh tõ khi b¾t ®Çu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc bé phËn c«ng tr×nh ®­îc chøng nhËn.
a) KiÓm tra sù phï hîp vÒ chÊt l­îng thiÕt kÕ:
- KiÓm tra sù tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc cña tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn viÖc kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thÈm tra thiÕt kÕ; sù tu©n thñ tr×nh tù, thñ tôc nghiÖm thu b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng; thÈm ®Þnh, phª duyÖt vµ nghiÖm thu hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh;
- KiÓm tra, ®¸nh gi¸ sù phï hîp cña b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t x©y dùng so víi tiªu chuÈn kh¶o s¸t vµ nhiÖm vô kh¶o s¸t;
- KiÓm tra, ®¸nh gi¸ sù phï hîp cña thiÕt kÕ kü thuËt (tr­êng hîp thiÕt kÕ 3 b­íc) hoÆc thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (tr­êng hîp thiÕt kÕ 2 b­íc, 1 b­íc) so víi nhiÖm vô thiÕt kÕ vµ so víi quy chuÈn, tiªu chuÈn kü thuËt ®­îc ¸p dông cho c«ng tr×nh.
Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra, nÕu cã nghi ngê vÒ kÕt qu¶ kh¶o s¸t vµ chÊt l­îng cña thiÕt kÕ, tæ chøc chøng nhËn ®Ò nghÞ chñ ®Çu t­ vµ c¸c nhµ thÇu cã liªn quan lµm râ. Tr­êng hîp cÇn thiÕt, tæ chøc chøng nhËn cã thÓ thùc hiÖn kiÓm tra l¹i kÕt qu¶ kh¶o s¸t, kiÓm tra l¹i thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc bé phËn c«ng tr×nh ®­îc chøng nhËn.
b) KiÓm tra sù phï hîp vÒ chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng:
- KiÓm tra sù tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc vµ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng, nhµ thÇu t­ vÊn qu¶n lý dù ¸n, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; kiÓm tra n¨ng lùc phßng thÝ nghiÖm vµ n¨ng lùc cña c¸c tæ chøc kiÓm ®Þnh cã liªn quan; kiÓm tra sù tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt trong gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng vµ nghiÖm thu;
- KiÓm tra x¸c suÊt chÊt l­îng vËt t­, thiÕt bÞ, cÊu kiÖn x©y dùng ®­îc sö dông ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh th«ng qua viÖc kiÓm tra xuÊt xø hµng ho¸, chøng chØ chÊt l­îng vµ c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm, kiÓm ®Þnh chÊt l­îng cã liªn quan;
- KiÓm tra x¸c suÊt chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng;
- Chøng kiÕn vËn hµnh thö c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc bé phËn c«ng tr×nh ®­îc chøng nhËn. KiÓm tra sù phï hîp cña hå s¬ nghiÖm thu so víi yªu cÇu cña thiÕt kÕ.
Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra nÕu ph¸t hiÖn thÊy c¸c yÕu tè kh«ng ®¶m b¶o sù phï hîp vÒ chÊt l­îng th× tæ chøc chøng nhËn cã thÓ ®Ò nghÞ chñ ®Çu t­ vµ c¸c nhµ thÇu gi¶i tr×nh lµm râ. Tr­êng hîp cÇn thiÕt tæ chøc chøng nhËn cã thÓ thùc hiÖn kiÓm ®Þnh; thÝ nghiÖm, quan tr¾c ®èi chøng.
c) KiÓm tra sù phï hîp vÒ chÊt l­îng cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng: thùc hiÖn c¶ hai néi dung quy ®Þnh t¹i §iÓm a vµ b Kho¶n nµy.
d) Sau tõng ®ît kiÓm tra, tæ chøc chøng nhËn ph¶i cã v¨n b¶n th«ng b¸o kÞp thêi vÒ kÕt qu¶ kiÓm tra göi cho chñ ®Çu t­ vµ c¸c bªn cã liªn quan.
(iv). Tr×nh tù, néi dung kiÓm tra sù phï hîp vÒ chÊt l­îng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ®· ®­a vµo sö dông
Tæ chøc chøng nhËn cã tr¸ch nhiÖm lËp ®Ò c­¬ng kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ sù phï hîp vÒ chÊt l­îng ®Ó chñ ®Çu t­ hoÆc chñ së h÷u tháa thuËn. Ph¹m vi kiÓm tra tËp trung vµo c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng ®­îc chøng nhËn. Néi dung kiÓm tra ph¶i phï hîp víi néi dung chøng nhËn ®· ®­îc tháa thuËn. Néi dung kiÓm tra cã thÓ bao gåm kiÓm tra chÊt l­îng thiÕt kÕ, chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng th«ng qua hå s¬, tµi liÖu hoµn thµnh c«ng tr×nh. Tr­êng hîp cÇn thiÕt, tæ chøc chøng nhËn cã thÓ thùc hiÖn kiÓm ®Þnh, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng c«ng tr×nh th«ng qua c¸c thÝ nghiÖm, quan tr¾c.
(v). CÊp giÊy chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng
a) Tæ chøc chøng nhËn cÊp giÊy chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng nÕu chÊt l­îng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng qua kiÓm tra phï hîp víi yªu cÇu cña thiÕt kÕ, tiªu chuÈn kü thuËt vµ quy chuÈn kü thuËt ¸p dông cho c«ng tr×nh. GiÊy chøng nhËn bao gåm c¸c néi dung sau:
- Tªn tæ chøc chøng nhËn;
- C¸c c¨n cø thùc hiÖn chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng;
- Tªn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc bé phËn c«ng tr×nh ®­îc chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng;
- Ph¹m vi vµ néi dung chøng nhËn;
- KÕt luËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng;
- Ch÷ ký vµ dÊu cña ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña tæ chøc chøng nhËn.
Tr­êng hîp viÖc chøng nhËn ®­îc thùc hiÖn theo yªu cÇu cña c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ x©y dùng ë ®Þa ph­¬ng th× chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm göi 01 giÊy chøng nhËn kÌm theo b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra sù phï hîp vÒ chÊt l­îng cho c¬ quan nµy ®Ó kiÓm tra vµ qu¶n lý. GiÊy chøng nhËn lµ c¨n cø ®Ó ®­a c«ng tr×nh vµo khai th¸c, sö dông.
Tr­êng hîp viÖc chøng nhËn ®­îc thùc hiÖn theo yªu cÇu cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c th× chñ ®Çu t­ hoÆc chñ së h÷u göi 01 giÊy chøng nhËn cho bªn cã yªu cÇu chøng nhËn lµm c¬ së ®Ó thùc hiÖn c¸c tho¶ thuËn tiÕp theo.
b) Tr­êng hîp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó cÊp giÊy chøng nhËn sù phï hîp vÒ chÊt l­îng, tæ chøc chøng nhËn cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n trong ®ã nªu râ lý do kh«ng cÊp giÊy chøng nhËn cho chñ ®Çu t­ hoÆc chñ së h÷u vµ bªn cã yªu cÇu chøng nhËn ®Ó biÕt vµ xö lý.

Tin tức mới