Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO NĐ 59/2015 NĐ-CP VÀ NĐ 42/2017 SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĐ 59/2015 NĐ-CP
- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ thông tư  số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;
- Căn cứ điều 54 Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Tin tức mới